2

23 februari 2017
lege zakken schuld UWV helpt

Hulp

In de schuld raken is iets wat je makkelijker kan overkomen dan je denkt. Er weer uit komen is juist weer veel moeilijker! Op eigen kracht lukt het lang niet iedereen, en daarom helpt UWV een handje. Verder in dit nummer aandacht voor doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd: hoe wenselijk en haalbaar is dat?

De nieuwste cijfers

Ziek uit dienst

instroompercentage ziektewet eindedienstverbanders
instroompercentage ziektewet eindedienstverbanders

De invoering van de Wet bezava heeft tegen de verwachting in niet geleid tot minder instroom in de Ziektewet van werknemers die ziek uit dienst gaan. Dat blijkt uit het UWV Kennisverslag van deze maand.

 

Instroompercentage ziektewet eindedienstverbanders
UWV-kleinUWV-middelUWV-grootERD-grootTotaal
2010-10,40.420.2700.33
2010-20,40.450.3100.36
2011-10,40.410.2900.34
2011-20,390.450.3000.35
2012-10,410.420.2900.34
2012-20,40.470.3000.36
2013-10,40.400.290.380.34
2013-20.370.430.310.570.35
2014-10.350.360.330.300.33
2014-20.330.400.420.380.39
2015-10.30.330.480.410.40
2015-20.270.370.560.380.42

 De getallen in de grafiek zijn percentages. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte percentages per categorie opvragen. De aantallen eigenrisicodragers onder grote werkgevers (ERD-groot) waren vóór 2013 verwaarloosbaar klein.

 

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) ingevoerd. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit zijn de zogenoemde vangnetters. De twee belangrijkste veranderingen sinds de invoering van deze wet zijn:
• de introductie van premiedifferentiatie voor werkgevers: hoe meer eindedienstverbanders, hoe hoger de premie; en
• verkorting van de Ziektewet-duur voor vangnetters die in theorie nog ander werk kunnen verrichten.

 

In de grafiek staan de eindedienstverbanders centraal. We vergelijken het beroep op de Ziektewet en WGA vóór de invoering van de Wet bezava, met het beroep na de invoering. We zien daarbij de volgende ontwikkelingen:

* Het instroompercentage van eindedienstverbanders in de Ziektewet is gestegen. Deze stijging zien we opmerkelijk genoeg uitsluitend terug bij grote (uitzend)-bedrijven. Bij de kleine en middelgrote bedrijven zien we juist een daling.
* Sinds de invoering van de Wet bezava kiest een groeiend aantal grote werkgevers ervoor om eigenrisicodrager van de Ziektewet te zijn. Hun instroompercentage ligt lager dan van de grote bedrijven die publiek verzekerd bleven.


Voor het integrale onderzoeksverslag zie het UWV Kennisverslag van deze maand.

WW-uitkeringen januari 2017 hoger dan eind 2016

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind januari 2017 iets hoger dan eind december 2016: 418.700 ten opzichte van 412.000. In januari zien we vaak een stijging van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit keer is deze toename minder groot door de gunstige economische ontwikkeling. De invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom, met als gevolg meer WW-uitkeringen.

OKT 2015 - JAN 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan 20162.67.25.45.53.53.08.36.87.56.01.65.34.24.52.61.64.44.04.73.910.039.344.665.163.911.040.044.265.481.3
jan 20171.95.84.24.23.22.46.85.26.05.51.85.54.14.63.01.74.94.04.54.28.036.340.157.864.38.733.637.756.975.2

 

De cijfers van 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Maatjes

man met lege portemonnee samen schuld te lijf
man met lege portemonnee samen schuld te lijf

Samen schuld te lijf

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt zeker voor het maken van schulden. Vandaar dat UWV zich actief gaat bemoeien met die preventie. Om dat effectief te kunnen doen is de samenwerking met Schuldhulpmaatje gezocht: een vrijwilligersorganisatie die een belangrijke tool in de strijd tegen schuld heeft ontwikkeld.

Na de AOW

werkhanden AOW
werkhanden AOW

Pensionado’s aan het werk

Ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd werken steeds meer mensen door als werknemer of zelfstandige. Hun aandeel is weliswaar nog relatief klein maar er is wel een forse stijging zichtbaar. Is dit een wenselijke situatie die gestimuleerd moet worden? Of verdringen pensionado’s dan schoolverlaters en andere werkzoekenden?

Nieuwe zekerheid

Peter van Lieshout nieuwe zekerheid

De laatste jaren rijst steeds vaker de vraag: biedt ons socialezekerheidsstelsel eigenlijk nog wel wat het belooft: sociale zekerheid? In de loop van de afgelopen eeuw is een stelsel ontstaan waarbij ‘zekerheid’ vooral ging staan voor inkomensgaranties bij verlies van werk door ziekte, economische laagconjunctuur of ouderdom. Dat leek lang de belangrijkste vorm van zekerheid die een samenleving kon verschaffen. Voor veel mensen is sociale zekerheid echter steeds minder identiek aan inkomensgaranties. Het toekomstperspectief van veel Nederlanders en andere westerlingen is ingrijpend gewijzigd. Lange tijd was de wereld voor hen een wereld van rising expectations. De tweede helft van de twintigste eeuw kende ieder jaar een bescheiden economische groei. Maar deze verwachtingen lijken vanaf de millenniumwisseling plaats te maken voor een gevoel van fear of falling: mensen schatten het downward risk van hun leven hoger in dan het upward potential.
Na de grote systeemwijzigingen in de sociale zekerheid die in de jaren negentig in gang werden gezet (uitvoering niet door werkgevers en werknemers, maar door overheid en markt; sterke incentives om volumebeheersing te realiseren) en die aan het begin van deze eeuw leidden tot herziening van de belangrijkste regelingen, was het een decennium lang betrekkelijk stil rond het stelsel. Die relatieve rust is nu snel aan het verdwijnen in een wereld waarin velen op zoek zijn naar nieuwe vormen van zekerheid. De vragen gaan daarbij veel verder dan de wens tot een aantal technocratische aanpassingen. De bundel De toekomst van de sociale (on)zekerheid is een poging om op basis van een brede waaier van wetenschappelijk gefundeerde inzichten daar een bijdrage aan te leveren.


Hoogleraar ‘Theorie van zorg’ Peter van Lieshout (1958) is zowel filosoof als psycholoog. Onder zijn redactie verscheen eind 2016 de bundel De toekomst van de sociale (on)zekerheid. Bovenstaande passages zijn gelicht uit het essay dat Van Lieshout schreef voor het februarinummer van de printuitgave van UWVmagazine.

Peter van Lieshout nieuwe zekerheid

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

De politiek over flex en vast

UWVmagazine maakte een inventarisatie van de standpunten van de grootste politieke partijen over vast of flex.

Flex rukt op ten koste van vast. Maar er gaan steeds meer stemmen op om aan  die ontwikkeling een halt toe te roepen. Of dat inderdaad gewenst is en hoe dat dan zou moeten gebeuren, daarover verschillen  de politieke partijen van mening.  UWVmagazine maakte voor de printeditie van deze maand een inventarisatie van de belangrijkste standpunten.

Zo vindt de SP dat werknemers zekerheid verdienen. De zekerheid van een eerlijk loon en een vast contract. Om  mensen meer kans te geven op een vaste baan stelt het CDA voor om de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers fors terug te brengen en een algemene basisverzekering voor ziekte in te voeren. GroenLinks wil dat werkgevers betalen voor de flex die ze inhuren: flex moet duurder zijn dan vast. D66 wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor onbepaalde tijd. Dat vraagt wel om een modernisering van het ontslagrecht.

De VVD wil onder andere dat mensen meer tijdelijke contracten achter elkaar kunnen krijgen én tijdelijke contracten voor een langere duur. De PvdA wil werk dat mensen perspectief biedt, en meer zekerheid dan nu. Ook verzet de PvdA  zich tegen afschaffing van het ontslagrecht en van cao's. De ChristenUnie stelt voor om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau in te voeren. Verder ziet de ChristenUnie graag dat tijdelijke contracten meer zekerheid gaan bieden. In het verkiezingsprogramma van de PVV staat niets over de inrichting van de arbeidsmarkt.

Tekort aan vakmensen houdt nog jaren aan

Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. De meeste knelpunten doen zich in de techniek en de ICT.

Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Uit onderzoek van UWV blijkt dat de meeste knelpunten op de arbeidsmarkt zich voordoen in de techniek en ICT. Ook in de zorg, de bouw, het onderwijs en in specifieke niches op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn vacatures lastig in te vullen. UWV verwacht dat door de economische groei, de vergrijzing en onvoldoende instroom uit het onderwijs de personeelsschaarste in genoemde sectoren de komende jaren zal aanhouden.

Al enige jaren is de krapte op de arbeidsmarkt vooral te zien in de techniek en de ICT. Het gaat om een groot aantal technische beroepen, zoals onderhoudsmonteur, elektricien, loodgieter, en ontwerper-constructeur. In de ICT is er een grote behoefte aan programmeurs voor specifieke programmeertalen  en systeemanalisten en -ontwikkelaars. De al eerder voorspelde krapte in de bouw doet zich ook gelden. Mede door de aantrekkende woningmarkt is er steeds meer vraag naar vakmensen, zoals metselaars en timmermannen. 

Ook in specifieke functies in het financieel-economische segment, het onderwijs, de transportsector, de horeca en de groenvoorziening ziet UWV een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel. Het gaat dan bijvoorbeeld om accountants, docenten exacte vakken, vrachtwagenchauffeurs, restaurantkoks en hoveniers.
De afgelopen jaren zijn er met name op de lagere beroepsniveaus veel banen verdwenen in de zorg, zoals voor helpenden in de thuiszorg.  Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt in de zorg weer aantrekt. Als gevolg hiervan hebben werkgevers problemen om voldoende verpleegkundigen te vinden.

Nederlandse verzekeringsartsen doen het goed

Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van patiënten laat internationaal grote verschillen zien tussen verzekeringsartsen.

Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van patiënten laat internationaal grote verschillen zien tussen verzekeringsartsen. Maar Nederlandse artsen doen het goed. Dat blijkt uit een systematische review van 23 studies uitgevoerd in 12 landen. Deze resultaten zijn gepubliceerd in The British Medical Journal door Jürgen Barth e.a., onder wie dr. Jan Hoving (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC) en dr. Jerry Spanjer (UWV/UMCG). Deels gaat het om studies die zijn verricht in een verzekeringsgeneeskundige setting (16 onderzoeken), deels om studies in een researchsetting (7 onderzoeken). Als er gestandaardiseerde methoden werden gebruikt, verbeterde de betrouwbaarheid van de beoordelingen. Die beoordelingen hadden steeds betrekking op psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat of een mix van beide.

Intussen zou men in het buitenland een voorbeeld kunnen nemen aan hoe de verzekeringsgeneeskunde in Nederland functioneert. Jan Hoving: 'Zeven van de 23 studies waren van Nederlandse herkomst. Die maakten alle gebruik van gestandaardiseerde instrumenten om beperkingen in kaart te brengen; in vijf ervan was de betrouwbaarheid van het oordeel door verzekeringsartsen zeer goed. Geen wonder eigenlijk; de gestandaardiseerde aanpak is hier normaal.’  ‘Elders doen ze het nog zoals ik het 25 jaar geleden deed, toen ik in dit vak begon', zegt Spanjer. ‘Men redeneert vanuit het medische model. Ik deed de anamnese en stelde dan vragen als: waar zit de pijn? Straalt de pijn uit? Welke medicijnen gebruikt u? Kunt u tillen? En bepaalde vervolgens aan de hand van de antwoorden wat iemand qua werk nog aankon. Het was anders gezegd nogal nattevingerwerk. Nu is mijn praktijk veel meer toegespitst op het beoordelen van de functionele capaciteiten die een cliënt heeft.’

UWV Klantencontact gecertificeerd

UWV Klantencontact, het klantcontactcenter van UWV, is voor de 10e keer COPC gecertificeerd.

UWV Klantencontact, het klantencontactcentrum van UWV, is voor de 10e keer COPC gecertificeerd. COPC staat voor Customer Operations Performance Center en is een internationale standaard voor besturing van klantencontact. UWV Klantencontact mag als enige overheidsdienst ter wereld dit keurmerk dragen. Met de hernieuwde certificering laat UWV zien dat er efficiënt gewerkt wordt, tegen lage kosten en een hoge klanttevredenheid.

Een certificaat geldt voor een jaar. Voor een hercertificering moet de organisatie elk jaar verbetering laten zien ten gunste van de klant. UWV onderzoekt daarvoor de klanttevredenheid over alle klantcommunicatiekanalen en over de kanalen heen (telefonie, portaal, internet en persoonlijke digitale werkmap). Daarnaast analyseert UWV jaarlijks klantsignalen en zet het verbetertrajecten in. UWV Klantencontact verwerkte in 2016 ruim 5,5 miljoen telefoongesprekken en bijna 1,4 miljoen mailtjes. 80% van de klanten van UWV is tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. In december 2016 heeft ook de klachtenafhandeling van UWV het COPC-certificaat gekregen. Hiermee laat het zien dat ook klachten volgens de internationale standaard worden afgehandeld.

Veel minder ontslagen via rechter of UWV

UWV verleende vorig jaar 9.900 ontslagvergunningen. Ruim 23.000 mensen zijn in 2015 ontslagen via UWV of de kantonrechter.

UWV verleende vorig jaar 9.900 ontslagvergunningen. Dat is 44% minder dan in 2015. Ruim 23.000 mensen zijn in 2015 ontslagen via UWV of de kantonrechter. Dat is ongeveer een kwart minder dan het jaar daarvoor en bijna de helft minder dan in 2013. Het aantal ontslagen via de kantonrechter daalde tussen 2013 en 2015 van 10.100 naar 5.600. Het gaat hier alleen om werknemers met een vast contract. Na een piek van 35.600 ontslagen in 2013, is het aantal ontslagen via UWV in 2015 gedaald naar 17.800. In 2016 daalde het aantal ontslagen via UWV nog verder.
 
In 2015 werden 13.700 mensen via UWV ontslagen om bedrijfseconomische redenen en 3.600 vanwege arbeidsongeschiktheid. Bijna 490 mensen werden ontslagen om overige redenen, zoals een arbeidsconflict. Het aantal ontslagen om bedrijfseconomische redenen is tussen 2013 en 2015 ruim gehalveerd.
In 6 op de 10 ontslaggevallen via UWV was de persoon die ontslagen werd in 2015 een 45-plusser. Ruim 5.700 mensen van 45 tot en met 54 jaar werden via deze route ontslagen en bijna 5.100 mensen van 55 jaar en ouder.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de november-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2017-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief