9

21 november 2019

Onderwijs buiten de schoolbanken

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV hebben een convenant gesloten op het gebied van beroepsbegeleidend onderwijs. Verder in deze editie onder meer: de uitvoerbaarheid van het pensioenakkoord en een alliantie in het noorden van het land.

De nieuwste cijfers

Banengroei: zoek de verschillen

verwachte banengroei voor 2020
verwachte banengroei voor 2020

Er bestaan grote regionale verschillen in de verwachte banengroei voor 2020, zo blijkt uit onderzoek van UWV.

 

 

 

 

In de sterk verstedelijkte regio’s in de Randstad wordt de hoogste groei van het aantal werknemersbanen verwacht (1,6%). In de regio’s aan de rand van Nederland, zoals Zuid-Limburg en Groningen, de laagste (0,6%). Een verschil van een factor 2. De regio’s nabij de grote steden en de regio’s rond de Randstad nemen een tussenpositie in (beide 1,2%). Het meest bepalend voor deze groeiverschillen zijn de ontwikkeling van de bedrijvigheid in omliggende regio’s en de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de verschillende gebieden. Vergrijzing en een lagere scholingsgraad werken in het nadeel van regio’s die aan de rand van Nederland liggen. Vooral Groot-Amsterdam laat een hoge groei zien, ook ten opzichte van de andere drie sterk verstedelijkte regio’s.

In het rapport Duiding arbeidsmarktontwikkeling hebben onderzoekers Sake Wagenaar en Feike Reitsma niet alleen regionale verschillen, maar ook sectorale verschillen in kaart gebracht. Daaruit blijkt onder meer dat in het hele land banenkrimp verwacht wordt in de financiële dienstverlening, behalve in arbeidsmarktregio’s Groot-Amsterdam en Midden-Utrecht.
In hetzelfde rapport wordt aandacht besteed aan de krapte op de arbeidsmarkt. De personeelstekorten zijn het hoogst bij ICT-beroepen en technische beroepen.

WW-uitkeringen in oktober 2019 niet verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober 2019 op vrijwel hetzelfde niveau als in september 2019: 233.500 versus 233.400. De gunstige economische ontwikkeling zorgt er nog wel steeds voor dat het aantal WW-uitkeringen eind oktober 2019 in vergelijking met eind oktober 2018 lager ligt: ruim 35.000.

JUL 2018 - OKT 2019 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1
sep24.228.8273.5
okt22.827.3269.0
nov34.136.5266.6
dec24.328.1262.7
jan47.931.5279.1
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt 2018 12.842.129.830.021.413.7 29.8 29.8 30.7 28.0 12.8 45.4 34.5 39.0 33.7 14.0 42.2 34.5 40.3 41.7 4.7 23.9 26.7 35.9 47.3 5.0 20.3 22.5 32.250.5
jan-okt 2019 12.7 42.1 29.729.8 22.6 13.9 40.5 30.2 30.5 30.1 12.8 41.5 31.1 33.8 33.7 13.7 40.3 30.8 33.8 40.1 4.6 23.0 24.1 29.8 36.6 5.0 20.2 21.527.4 41.2

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de ww-cijfers.

 

 

Leren in de praktijk

Vaklui naar school

Bedrijven hebben niet alleen behoefte aan afgestudeerde mbo-vakmensen, maar willen ook graag zelf mensen opleiden. UWV en SBB werken nauw samen om invulling te geven aan dit praktijkonderwijs.

Proeftuin in het Noorden

samenwerkingsverband van overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen
samenwerkingsverband van overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen

Samenwerking

In het hele land is er een tekort aan technisch personeel, en in het Noorden is dat niet anders. De Scholingsalliantie Noord is een samenwerkingsverband van overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen om ook in dit krimpgebied betere scholing en afstemming op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.

Sneller met pensioen

AOW-leeftijd stijgt minder snel vanaf 2020
AOW-leeftijd stijgt minder snel vanaf 2020

De gevolgen

Een van de afspraken in het pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden is dat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2020 minder snel stijgt. Wat heeft dit voor gevolgen voor de uitvoering door onder andere UWV?

Diversiteit en inclusie

Terence Guiamo, hoofd Diversiteit & Inclusie van PricewaterhouseCoopers. Diversiteit en inclusie begint naar zijn mening bij de top van de organisatie.

Voor de maatschappij als geheel is het van belang om alle groepen goede kansen te bieden. Maar voor organisaties is diversiteit ook onmisbaar. Wij zijn gewend om mensen te zoeken die lijken op degenen die al in de organisatie werken. Maar als iedereen zo’n beetje op dezelfde manier tegen de dingen aankijkt, kom je minder snel tot oplossingen. Met verschillende invalshoeken lukt dat beter. Verschillende groepen moeten hun eigen rolmodellen in de organisatie kunnen herkennen. Toen ik onderzoek liet doen naar de vertrekredenen van mensen, bleek het ontbreken van zulke rolmodellen een belangrijke factor. Mensen hadden het idee dat ze minder support kregen. Overigens moet je daarbij niet alleen denken aan culturele of etnische diversiteit, maar ook aan bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding, lhbt’ers en mensen met een arbeidsbeperking. Er gebeurt in Nederland wat dit betreft al best veel, maar het gaat nog niet snel genoeg.


Wat kan een werkgever doen om de diversiteit in de organisatie te vergroten? Zorg er allereerst voor dat de top van de organisatie diversiteit omarmt en continu uitdraagt hoe belangrijk het is. Daarnaast is het van groot belang om te meten. Bij PricewaterhouseCoopers monitoren we continu onder meer de instroom, de uitstroom, gelijke beloning en gelijke promotie. Zo krijg je een goed beeld van de diversiteit in alle lagen van je organisatie en heb je een instrument in handen om je beleid mee te ontwerpen en verder te ontwikkelen. En informeer bij UWV eens hoe aantrekkelijk het is om bijvoorbeeld mensen me een arbeidsbeperking in dienst te nemen!

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Directeuren zonder baan

In de regio Utrecht kregen maar liefst 170 algemeen directeuren en topbestuurders van grote ondernemingen eind vorig jaar een WW-uitkering.

In de regio Utrecht kregen maar liefst 170 algemeen directeuren en topbestuurders van grote ondernemingen eind vorig jaar een WW-uitkering. Dat blijkt uit de nota Regio in Beeld van UWV.

De topfunctionarissen werkten vooral in de commerciële of zakelijke dienstverlening. UWV kan niet verklaren waarom hun aantal zo hoog is. Vaak maakt een WW-uitkering wel onderdeel uit van een vertrekregeling met een transitievergoeding. Leidinggevenden hebben vaak een langere staat van dienst en kunnen daardoor ook  langer aanspraak maken op een WW-uitkering waarvan de duur gekoppeld is aan het arbeidsverleden.

Volgens UWV leert de ervaring dat deze groep werknemers hun weg naar een nieuwe baan vaak vinden via het eigen netwerk.

UWV: 55.903 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gevonden voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen.

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gevonden voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 45.185 banen via een regulier dienstverband en 10.718 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van 55.000 extra banen voor 2019 is daarmee gerealiseerd.

Op 30 juni 2019 hadden bovendien 3.277 mensen een baan in een beschutte werkomgeving. 67% van de mensen die tot en met 31 maart 2019 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, had 3 maanden later een baan.

Lees ook de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak

Minder mensen van WW naar bijstand

Uit cijfers van UWV blijkt dat 14.200 mensen in 2018 na het einde van een WW-uitkering in de bijstand komen.

Uit cijfers van UWV blijkt dat 14.200 mensen in 2018 na het einde van een WW-uitkering in de bijstand zijn gekomen. Dat zijn er ruim 5.100 minder dan een jaar eerder, een percentuele daling van 4,6% in 2017 naar 3,8% in 2018.

Steeds meer mensen vinden werk vanuit de WW. Bijna 7 op de 10 mensen (68%) van wie de WW-uitkering afliep in de eerste helft 2018 hadden binnen een maand na het beëindigen van de uitkering een baan. Dat is meer dan in voorgaande jaren. In de eerste helft van 2016 lag dat aandeel nog op 64%.

Het aandeel dat na afloop van de WW in de bijstand komt, is het hoogst onder mensen van 55 tot 60 jaar. Toch is het aandeel in deze leeftijdsgroep flink afgenomen. Van 6,7% in 2017 naar 5,3% in 2018. Ook in de andere leeftijdsgroepen kwamen er in 2018 minder mensen vanuit de WW in de bijstand dan in de jaren daarvoor.

Lees de rapportage: Van WW naar bijstand

Meer mensen, minder werk

In april 2019 waren er 300.000 werklozen. Sindsdien is dit aantal gestegen tot 323.000 in september.

In april 2019 waren er 300.000 werklozen. Sindsdien is dit aantal gestegen tot 323.000 in september. Het aantal werklozen stijgt aan de ene kant doordat er meer mensen uit de niet-beroepsbevolking op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag kunnen. Aan de andere kant is er meer baanverlies en vinden werklozen minder snel werk dan voorheen. Dit betekent dat de instroom in werkloosheid toeneemt en de uitstroom naar werk afneemt. Lees voor meer informatie: meer mensen zoeken werk, minder mensen vinden werk.

Na een lichte toename in augustus is het aantal lopende WW-uitkeringen in september weer afgenomen. Eind september 2019 verstrekte UWV 233.000 WW-uitkeringen. Dat zijn 3.200 uitkeringen minder dan in augustus (-1,4%). 1 persoon kan meer dan 1 uitkering ontvangen. Eind september ontvingen 228.000 1 of meerdere WW-uitkeringen.

In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in september 14,7% lager (-40.200).

30.000 nieuwe ambtenaren per 1 januari

Werknemers van een groot aantal instellingen en instanties, zoals UWV, TNO en SVB krijgen per 1 januari 2020 de ambtenarenstatus.

Werknemers van een groot aantal instellingen en instanties, zoals UWV, TNO en SVB krijgen per 1 januari 2020 de ambtenarenstatus, zonder dat ze eenzijdig zijn aangesteld als ambtenaar. Dat is een gevolg van de nieuwe Ambtenarenwet, waarin staat  dat iedereen die in publieke dienst werkt de ambtelijke status heeft. In totaal komen er ruim 30.000 ambtenaren bij. De grootste ‘leverancier’ is UWV met ruim 18.000 nieuwe ambtenaren.

Op grond van de ambtelijke rechtspositie moeten overheidswerkgevers een integriteitsbeleid hebben, een regeling voor nevenwerkzaamheden, belangenverstrengeling en voor de eed of belofte. In de praktijk zal er nauwelijks anders gewerkt worden bij UWV. Een integriteitsbeleid is er al, alleen komt daar nu een wettelijke basis – en wettelijke verplichting – voor.

Op dezelfde datum treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Uitgangspunt van deze wet is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven, behalve als er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. Door de Wnra verdwijnt de afzonderlijke rechtspositie voor ambtenaren; vanaf 1 januari 2020 vallen ook zij onder het private ontslagstelsel. 

Cover UWVmagazine 2019-3
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief