3

23 maart 2017
Partijprogramma's

Partijprogramma's

De verkiezingen zijn achter de rug, we kennen de uitslag. Wat de programma’s van de toekomstige coalitiepartijen waard zijn, moet nog blijken, maar UWV heeft ze op aspecten van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid al geanalyseerd. Daarnaast aandacht voor de duurzame inzet van mensen uit het doelgroepregister en voor de beoordelingsprocedure van verzekeringsartsen.

De nieuwste cijfers

WW en uitzendwerk

Werkloze 50-plussers en uitzendwerk
Werkloze 50-plussers en uitzendwerk

Een deel van de werkloze 50-plussers die uitzendwerk doen, vergroot daarmee de kans op het vinden van een niet-uitzendbaan. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat in het maartnummer van het UWV Kennisverslag is gepubliceerd.

 

Cumulatieve uitstroom naar een niet-uitzendbaan
Met uitzendwerkzonder uitzendwerk
000
212
444
699
81313
101716
121917
142220
162623
182925
203328
223630
244034
264336
284538
304840
325042
345345
365546

De getallen op de y-as zijn percentages, op de x-as het aantal maanden WW. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte percentages per maand WW opvragen.

 

In het onderzoek heeft UWV gekeken naar de groep die in 2012 is ingestroomd in de WW en op het moment van instroom 50 jaar of ouder was. In de figuur is voor de groep WW’ers die het jaar daarvóór, dus in 2011, geen uitzendwerk heeft gedaan de uitstroom naar een niet-uitzendbaan weergegeven. De blauwe lijn geeft het percentage weer dat uitstroomt naar een niet-uitzendbaan voor WW’ers die tijdens hun WW-periode uitzendwerk doen. Na 36 maanden heeft 54% van deze groep een niet-uitzendbaan gevonden. 

 

De groene lijn geeft eveneens het percentage weer dat uitstroomt naar een niet-uitzendbaan maar dan voor de situatie waarin geen uitzendwerk wordt gedaan. We zien dat in dit geval 46% van de WW’ers een niet-uitzendbaan heeft gevonden na 36 maanden (destijds de maximale duur van de WW). Hieruit concluderen de onderzoekers dat voor diegenen die in 2011 uitzendwerk hebben gedaan, de uitstroom naar een niet-uitzendbaan 8 procentpunten hoger is dan in de situatie zonder uitzendwerk. Voor de groep werkloze 50-plussers die in het jaar voor instroom in de WW ook al uitzendwerk hebben gedaan, leidt uitzendwerk niet tot een hogere kans op een niet-uitzendbaan. Deze groep is groter dan de groep die voor instroom in de WW geen uitzendwerk heeft gedaan. 

Zie voor het integrale onderzoeksverslag het maartartikel van het UWV Kennisverslag.

WW-uitkeringen in februari 2017 gedaald

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind februari 2017 lager dan eind januari 2017: 415.800 ten opzichte van 418.700. In februari zien we vaker een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenspatroon. Dit keer is ook de gunstige economische ontwikkeling van invloed.

NOV 2015 - FEB 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
feb 20165.313.51010.36.45.514.811.913.010.33.611.18.69.05.53.69.98.59.68.310.639.744.665.364.511.540.844.665.881.8
feb 20173.711.07.77.95.64.412.19.210.29.13.511.08.29.26.33.59.78.09.08.77.935.839.656.863.88.933.937.756.674.8

 

De cijfers van 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie de UKV-artikelen Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Analyse

CPB heeft verkiezingsprogramma’s doorgerekend
CPB heeft verkiezingsprogramma’s doorgerekend

Gevolgen voor UWV

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen doorgerekend. UWV heeft op zijn beurt een inventarisatie gemaakt van passages die voor UWV relevant zijn. Waarom eigenlijk? En wat zijn de gevolgen voor de uitvoering en de plannen van UWV rond ICT?

Afspraak

Duurzame plaatsing
Duurzame plaatsing

Duurzame plaatsing

Het aantal duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt valt tegen. Tegenover het aantal mensen dat werk vindt, staat een substantieel deel dat zijn werk weer kwijtraakt. Dat blijkt uit de Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio van UWV over het derde kwartaal van 2016. Hoe zorgelijk is de situatie?

Vak apart

Verzekeringsgeneeskunde is een bijzonder specialisme
Verzekeringsgeneeskunde is een bijzonder specialisme

Arts bij UWV

Verzekeringsgeneeskunde is een bijzonder specialisme, en UWV is de grootste werkgever van de artsen die dat vak uitoefenen. Hoe beoordelen verzekeringsartsen? Welke richtlijnen hanteren ze, en hoe pakken die in de praktijk uit? Is de beoordelingssystematiek nog wel up-to-date? Tegen welke problemen lopen ze aan?

Hybride

professionele autonomie

Tussen de autonomie van uitvoeringsorganisaties en de ministeriële verantwoordelijkheid zwalkt politiek Den Haag heen en weer. Zelfstandige bestuursorganen – een woord waar alleen Wordfeud blij van wordt – zijn onder meer bedacht om de uitvoering op enige afstand van de politieke hitte van de dag te zetten. De minister blijft vanuit de Kamer aanspreekbaar, maar de wereld van de uitvoering staat, zo was de bedoeling, op eigen benen. Zo moeten uitvoeringstoetsen de politiek objectief vertellen of wat bedacht is ook echt kan.

Naarmate de dagelijkse politieke bemoeienis met de uitvoering groter wordt, neemt ook de kans toe dat die uitvoeringstoetsen ‘politieker’ worden dan wenselijk is. En achter de ministeriële verantwoordelijkheid staan departementsambtenaren die ter bescherming van hun ministers makkelijk even mee komen sturen bij de uitvoering. Zo ontstaan hybride verhoudingen. Die nog worden versterkt als de zelfstandige bestuursorganen geen eigen, onafhankelijk, toezicht wordt gegund. Dan blijkt het departement opeens ‘eigenaar’, ‘systeemverantwoordelijke’ en ’toezichthouder’ te zijn. Dan blijft noch van de zelfstandigheid noch van het bestuursorgaan feitelijk iets over.

Respect voor de professionele autonomie is een waarde op zichzelf. Zo goed als ook politiek een ambacht is, dat meer respect verdient dan het soms krijgt. Ieder zijn vak. Politieke bestuurders leven onder grote druk. Dan dwingen politieke realiteiten wel eens tot risicovol gedrag. Sporen toezeggingen aan de Kamer niet met de feiten? Jammer voor de feiten! Echte zelfstandige bestuursorganen, met eigen professionele ruimte en onafhankelijk toezicht helpen de feiten te beschermen tegen al te driest politiek handelen. Dat is uiteindelijk ook in het belang van het politieke bestuur.

Jacques Wallage (1946) is voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); gasthoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG); en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur die eind vorig jaar het rapport ‘De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen’ heeft uitgebracht.

professionele autonomie

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Een venijnige trend

achterstandspositie migranten

Vluchtelingen moeten zo snel mogelijk een plek in onze samenleving krijgen, ook op de arbeidsmarkt. Maar immigranten die al decennia geleden het land binnenkwamen, hebben hier kinderen en kleinkinderen zien opgroeien die nog steeds een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Vaker zonder werk, al dan niet verborgen werkloos, en lager op de banenladder. Allerlei factoren spelen een rol, inclusief discriminatie. Tenminste – voor zover het om niet-westerse immigranten gaat.

Niet te legitimeren sociale ongelijkheid is een bron van frustratie, schadelijk voor de volksgezondheid, en ze bedreigt sociale vrede, orde en veiligheid. Waarom zijn ‘populaties naoorlogse migranten met een niet-westerse achtergrond’ niet een specifieke aandachtscategorie bij UWV? En bijvoorbeeld de werkloosheid van ouderen wel?

Daar zijn tal van argumenten voor: administratief is de categorie niet werkbaar af te bakenen. Bijzondere bemiddelaars voor minderheden werden geen groot succes. Quota helpen zeker niet. Het wordt al snel positieve discriminatie en die werkt in deze tijd contraproductief. Via ‘etnisch neutrale’ doelgroep-noemers (zoals ‘ouderen’, of ‘arbeidsgehandicapten’) komen ‘uitheemse’ werkzoekenden met problemen ook in beeld. En via professionele klantverkenner-methoden eveneens. Allemaal waar.

Maar ondertussen blijft hun achterstandspositie hardnekkig voortbestaan. Voor sommige groepen migranten wordt het zelfs steeds vaker de vraag of ze er überhaupt wel bij horen. Het is een venijnige trend. Grote publieke organisaties als UWV (met zijn motto ‘Werken aan perspectief’!) zouden beter herkenbaar tot de tegenkrachten kunnen behoren. Juist op de arbeidsmarkt, hét integratie-instrument bij uitstek. Met een beetje durf en creativiteit moet dat toch mogelijk zijn.

Dr. Ronald van Bekkum is beleidsadviseur bij UWV. Hij werkt aan een boek over mogelijkheden en grenzen van de publieke arbeidsbemiddeling.

achterstandspositie migranten

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Uniek contract facilitaire dienstverlening

Uniek contract facilitaire dienstverlening
Uniek contract facilitaire dienstverlening
Uniek contract facilitaire dienstverlening

Onlangs tekenden UWV, Facilicom en Sodexo een ambitieus contract voor de aanbesteding van de facilitaire diensten van UWV.

Onlangs tekenden UWV, Facilicom en Sodexo het contract voor de aanbesteding van de facilitaire diensten van UWV. De samenwerking is uniek in de markt. Zo willen de partijen wetenschappelijk gaan aantonen wat de bijdrage en invloed is van goede facilitaire dienstverlening op de productiviteit van de medewerkers, het ziekteverzuim en de medewerker- en klanttevredenheid. Er zijn inmiddels contacten met Nederlandse universiteiten om dit in de komende jaren te onderzoeken en wetenschappelijk aan te tonen.

Een andere ambitie is het samen creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook op dit vlak zijn ambitieuze en vergaande afspraken gemaakt. Voor UWV is het creëren van werk een belangrijke doelstelling. Zo neemt de facilitaire organisatie van UWV 50 medewerkers aan met een moeilijke arbeidsmarktpositie. Die worden door Sodexo en Facilicom opgeleid, getraind en gecoacht. Niet alleen om bij UWV hun werk goed te kunnen doen, maar ook om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiermee leveren Sodexo en Facilicom een directe en positieve bijdrage aan de UWV-organisatiedoelstelling ‘Werken aan perspectief’. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat Facilicom en Sodexo vacatures invullen vanuit de doelgroep van de banenafspraak als zij deze niet kunnen invullen met eigen mensen. Vacatures worden dan ingevuld door klanten van UWV met een moeilijke arbeidsmarktpositie.

Loonaangifteketen internationaal bekroond

Award loonaangifteketen
Award loonaangifteketen
Award loonaangifteketen

In het Amerikaanse San Diego heeft de Nederlandse loonaangifteketen een prestigieuze internationale award gewonnen.

Vorige maand berichtte UWVmagazine dat de loonaangifteketen genomineerd was voor een internationale award voor organisatieoverstijgende ketensamenwerking. Die wordt jaarlijks toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP). Deze nominatie is nu omgezet in de eerste prijs in de categorie ‘Individual Alliance Excellence’. Behalve de loonaangifteketen streden de samenwerking tussen Bayer en Evotec (klinisch onderzoek) en die tussen National Grid en Energysage (een marktplaats voor zonne-energie) mee. Het is de eerste keer dat een publiek-publieke samenwerking als de loonaangifteketen zo'n prestigieuze prijs wint.

De loonaangifteketen – met als eigenaren het CBS, de Belastingdienst en UWV – is al 10 jaar een van de grootste informatieketens van de Nederlandse overheid, met 20 miljard gegevens van 12 miljoen burgers. Met de loonaangifteketen wordt jaarlijks € 156 miljard gegenereerd, dat is maar liefst 60% van de inkomsten op de totale rijksbegroting. Ieder jaar worden er 20 miljard gegevens van ongeveer 12 miljoen burgers op het gebied van werk en inkomen in één keer uitgevraagd bij werkgevers, en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld. Daardoor besparen bedrijven op hun administratieve lasten en de overheid op de uitvoeringskosten. Burgers kunnen gemakkelijker aan hun verplichtingen voldoen en rechten claimen bij de overheid door bijvoorbeeld de vooraf ingevulde belastingaangifte, het vooraf ingevulde overzicht van het arbeidsverleden (voor de WW) en het digitaal verzekeringsbericht.

De award is in San Diego namens de loonaangifteketen in ontvangst genomen door Diantha Croese, ketenmanager loonaangifteketen bij UWV. De jury prijst het feit dat meerdere grote overheidsorganisaties hun krachten bundelen en samenwerken in de vorm van een keten, die zich bovendien met externe partners heeft doorontwikkeld tot een ecosysteem. Samen met de onafhankelijke positie van de ketenmanager waren dit voor de jury de doorslaggevende factoren om de loonaangifteketen te onderscheiden met de ASAP-award.

UWV en Microsoft helpen ICT'ers aan werk

UWV en Microsoft helpen ICT'ers aan werk
UWV en Microsoft helpen ICT'ers aan werk
UWV en Microsoft helpen ICT'ers aan werk

Op 10 maart organiseerden Microsoft en UWV samen het Continuous Learning Event voor werkzoekende ICT’ers.

Hoewel het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor ICT'ers in 2016 met 12% daalde, zijn er in Nederland toch nog 7.600 ICT'ers werkloos. Tegelijkertijd is bijna de helft van de ICT-vacatures (48 %) voor bedrijven moeilijk te vervullen. Reden voor UWV en Microsoft om 10 maart gezamenlijk een evenement te organiseren voor werkzoekende ICT'ers. Het Continuous Learning Event vond voor de tweede keer plaats. 150 werkzoekenden, door UWV geselecteerd, namen deel aan inspiratiesessies en workshops die hen kunnen helpen bij het vinden van de juiste baan. Hierbij lag de inhoudelijke nadruk op vakgebieden waar een groot tekort is aan geschikt personeel, zoals de Cloud (Azure), business intelligence en ICT-security. Ook kwamen de werkzoekenden in contact met opleiders en potentiële werkgevers. De ambitie: minimaal 50 deelnemers aan een baan helpen.

UWV presenteerde tijdens het event de Factsheet Arbeidsmarkt ICT. Daaruit blijkt dat de beroepsgroep van ICT'ers tussen 2013 en 2016 groeide met 49.000 mensen, van wie 9.000 zelfstandigen. Ook wordt daaruit duidelijk dat de werkloosheid onder ICT'ers zich vooral concentreert onder ouderen: 36% van de WW-uitkeringen in de ICT-sector wordt verstrekt aan 55-plussers. Bovendien wordt slechts 1% van de vervulde vacatures ingevuld door mensen in die leeftijdsgroep, het laagste percentage van alle beroepsgroepen.

Re-integreren na kanker

Martine van Egmond gepromoveerd re-integratie ex-kankerpatiënten
Martine van Egmond gepromoveerd re-integratie ex-kankerpatiënten
Martine van Egmond gepromoveerd re-integratie ex-kankerpatiënten

Martine van Egmond is gepromoveerd op een onderzoek naar re-integratie van ex-kankerpatiënten op de arbeidsmarkt.

Het re-integreren op de arbeidsmarkt van mensen die kanker hebben overleefd, is een lastig proces en verloopt moeizaam. In haar promotieonderzoek heeft Martine van Egmond een aantal factoren in kaart gebracht die van groot belang zijn bij het re-integreren op de arbeidsmarkt. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bijzondere UWV-leerstoel Verzekeringsgeneeskunde van prof. J.R. Anema, en is gefinancierd door UWV. Tijdens haar onderzoek heeft Van Egmond geprobeerd om zowel beperkende als ondersteunende factoren voor werkhervatting te vinden. Daarnaast bracht zij de fysieke en psychosociale problemen in kaart die worden ondervonden door kankeroverlevers nadat ze hun werk hadden hervat. Ze werkte met ex-kankerpatiënten en praatte met hen over hun ervaringen met het re-integreren op de werkvloer.

Een van de belangrijkste bevindingen was dat overlevers van kanker een dubbele verlieservaring hebben. Ze verliezen zowel hun baan als hun gezondheid door kanker. ‘Het blijkt dat als gevolg hiervan de kans dat zij succesvol terugkeren op de arbeidsmarkt, relatief klein is’, aldus Van Egmond. Ook is er volgens haar een taak weggelegd voor de werkgever: ‘Werkgevers zullen zich moeten voorbereiden op het leren omgaan met een werknemer die (lang) ernstig ziek is geweest.’ Deze aspecten zijn van essentieel belang voor een goede re-integratie op de arbeidsmarkt.

5 Participatiewetvideo’s voor werkgevers

5 Participatiewetvideo’s voor werkgevers
5 Participatiewetvideo’s voor werkgevers
5 Participatiewetvideo’s voor werkgevers

Op uwv.nl staan 5 video’s voor werkgevers met uitleg over het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet.

Op uwv.nl staan sinds kort 5 nieuwe video’s voor werkgevers, waarin wordt uitgelegd van welke regelingen zij gebruik kunnen maken wanneer zij overwegen mensen uit de doelgroep van de Participatiewet in dienst te nemen. In deze video’s, die elk enkele minuten duren, wordt aan de hand van concrete cases verteld welke regelingen er zijn en wat dit betekent.
Er is 1 algemene video gemaakt en 4 specifieke. De algemene video vertelt het verhaal van ID Organics, een biologische notenbrander uit Zaandam, waar een behoorlijk aantal Wajongers aan de slag is. De video eindigt met de regelingen die UWV kent, zoals loondispensatie, bedrijfsadvies, mobiliteitsbonus, proefplaatsing en werkplekvoorziening.

De overige 4 video’s geven specifieke informatie over regelingen, zoals Loonkostensubsidie, de no-risk-polis, jobcoaching en inclusieve arbeidsorganisatie. Die laatste zoomt specifiek in op de rol die UWV speelt bij het in kaart brengen van eenvoudige werkzaamheden in bestaande werkprocessen. Deze worden gecombineerd tot een nieuw takenpakket waar uit de doelgroep een geschikte kandidaat bij wordt gezocht. Dit advies is voor werkgevers kosteloos.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de november-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2017-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief