7

23 juni 2016

Best wel gek

Werkzoekenden met psychische problemen komen nóg moeilijker aan de slag dan hun fysiek beperkte tegenhangers. Maar waarom eigenlijk? En er is nog een groep werkzoekenden die nauwelijks aan de bak komt: 55-plussers. Hoe gek is een sollicitatieplicht voor deze mensen? Goed nieuws ten slotte voor de re-integratie: er komt meer maatwerk.

De nieuwste cijfers

Uit het UKV

sollicitatieplicht
sollicitatieplicht

In een situatie waarin het overgrote deel van de WW-klanten zelf al gemotiveerd is om te solliciteren kan het opleggen van een verplichting leiden tot het ontmoedigen van deze intrinsieke motivatie. Dat blijkt uit het UWV Kennisverslag.

 

Tijd die WW-klanten van UWV besteden aan solliciteren
Solliciteren omdat men het wilSolliciteren omdat het verplicht is
Helemaal niet25
Paar uur of minder921
Een dagdeel1925
1-2 dagen3820
3-4 dagen2021
meer98

 

 

 

De getallen in de grafiek zijn percentages. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte percentages per categorie (Helemaal niet, Paar uur of minder, etc.) opvragen. 

Voor een deel van de onderzochte WW’ers (40%) blijkt dat de plicht om te solliciteren het tegendeel bewerkstelligt en hen niet motiveert. WW-klanten die solliciteren omdat zij dat zelf willen, die met andere woorden intrinsiek gemotiveerd zijn, besteden meer tijd aan het solliciteren dan WW’ers die solliciteren als een door UWV opgelegde verplichting zien (zie de grafiek). Van hen besteedt 70% minimaal 1 dag in de week of meer aan solliciteren. Bij WW’ers die solliciteren ervaren als een door UWV opgelegde verplichting is dit substantieel minder, van hen besteedt slechts 49% 1 dag of meer in de week aan solliciteren. Kijk voor meer resultaten in het UWV Kennisverslag 2016-5.

 

UWV heeft in juni ook een onderzoek gepubliceerd naar het oplossen van schuldproblematiek in diverse Europese landen, zie daarvoor het UWV Kennisverslag 2016-6.

WW-uitkeringen gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind mei 2016 lager dan eind april 2016: bijna 448.000. In mei zien we vrijwel altijd een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze afname mogelijk iets minder groot vanwege de invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom met als gevolg meer WW-uitkeringen.

FEB 2015 - MEI 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mei 201513.3 35.926.6 26,8 15.7  13.835.7 29.3 30.2 21.5 13.2 37.3 27.8 26.1 14.0 15.9 41.9 35.7 36.5 25.1 7.6 34.3 44.5 63.6 57.1 6.4 27.7 38.6 60.7 75.8 
jan-mei 201611.8  31.023.1 23.8 15.1 11.330.5 24.7 26.6 21.2 10.3 29.7 22.5 23.4  15.211.3 30.3 24.5 26.6 23.2 9.9 38.2 43.4 63.9 65.1 9.1 35.8 41.0 62.0 79.4 

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4).

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

‘Iets psychisch’

Huiver bij werkgevers

Waarom zijn mensen met psychische problemen zo moeilijk aan een baan te helpen? Werkgevers schrikken er nóg meer voor terug om ze aan te nemen dan bij lichamelijk gehandicapten al het geval is. Terwijl dat helemaal niet nodig is.

Generaal pardon?

55-plus en solliciteren

Van diverse kanten wordt erop aangedrongen de sollicitatieplicht voor werkzoekende 55-plussers af te schaffen. De geleerden zijn het daar niet over eens. De een pleit voor een generaal sollicitatiepardon voor deze groep; de ander vindt dat zoiets veel te stigmatiserend zou werken. Maar zijn 55-plussers niet sowieso als ‘kansloos’ gebrandmerkt?

Meer maatwerk

Re-integratie

UWV heeft een nieuw inkoopkader vastgesteld. Klinkt misschien saai, maar voor het in de arm nemen van re-integratiebureaus heeft dit nieuwe kader grote consequenties. De nieuwe regeling geeft UWV vrijheid en flexibiliteit en de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden. En om slecht presterende re-integratiebureaus te weren.

Politicus is ook een vak

Politicus is ook een vak

Na tien jaar voorbereiding is het VN-gehandicaptenverdrag geratificeerd. De goedkeuring in de Tweede Kamer was een emotioneel beladen gebeurtenis. Daarna deed de Eerste Kamer het nog eens dunnetjes over.

Ik las het verslag van de beraadslagingen in de Eerste Kamer. Senator Oomen (CDA) sprak over ‘waardigheid als startpunt van het beleid’, Bredenoord (D66) haalde ‘de sluier van onwetendheid’ erbij die het zicht belet op de situatie die hem of haar kan overkomen, Van Dijk (SGP) brak een lans voor de ‘waardigheid van de samenleving’, Kuijper (ChristenUnie) sprak van een ‘mondiale overwinning voor de mens’ en Don (SP) roemde het VN-verdrag als een ‘mijlpaal voor gelijke kansen en rechten’.

Groots en meeslepend wil ik spreken! Alleen Christine Teunnissen van de Partij voor de Dieren hield het concreet. Of er wel gedacht is aan de toegankelijkheid van gebouwen voor hulphonden? Zelf heb ik twee honden, Fred en Does. Zij verschaffen zichzelf met groot enthousiasme de toegang tot de vreemdste plekken, maar wellicht interpreteer ik de vraag van de geachte senator iets te letterlijk.

Aan het einde van het debat kwam staatssecretaris Van Rijn aan het woord. Hij ging onder meer in op de vraag waarom de regering het niet toestaat om bij een VN-comité te klagen als Nederland het Verdrag schendt. Door het klachtrecht te erkennen zou het Verdrag tanden krijgen. ‘Ik ben ervoor!’, riep de staatssecretaris enthousiast. Maar: ‘Tegelijkertijd moeten we wel met elkaar bekijken wat het nou precies betekent. Ik begrijp wel — dat versta ik ook goed — dat deze Kamer zegt: hoelang blijven jullie nog nadenken? Ik zeg het maar even simpel. Het is misschien goed om ook op dat terrein de aansporingen serieus te nemen. Met mijn collega's spreek ik af dat wij de Kamers nog voor de zomer zullen informeren over hoe we daar in finale zin over denken. Ik hoor dat sommige leden zeggen: ik wil niet alleen dat je een standpunt inneemt, maar ook weten wanneer je dat ongeveer wilt doen. Ik wil graag toezeggen om dat samen met mijn collega's te bevorderen.’

Politicus is ook een vak, zou Louis van Gaal zeggen.

 

Gijsbert Vonk (Sittard, 1960) is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Politicus is ook een vak

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de mei-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Intensivering WIA-dienstverlening

Intensivering WIA-dienstverlening
Intensivering WIA-dienstverlening
Intensivering WIA-dienstverlening

Vanaf 2017 investeert UWV in meer activerende dienstverlening aan klanten met een WIA-uitkering.

Vanaf 2017 investeert UWV in meer activerende dienstverlening aan klanten met een WIA-uitkering. UWV heeft hierover met minister Asscher van SZW afspraken gemaakt. UWV past de huidige dienstverlening aan WIA-klanten aan met als uitgangspunt dat er met alle klanten in de WIA regelmatig contact is, gericht op activering en re-integratie. Klanten die uit beeld waren, komen hierdoor weer in the picture.

Voor de korte termijn gaat UWV 10.000 professionele herbeoordelingen extra uitvoeren. Daarvoor zal UWV de capaciteit maximaliseren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om de werklast van UWV-medewerkers te verminderen c.q. in tijd te spreiden. Hiermee wordt een betere uitgangssituatie gecreëerd voor de dienstverlening in de jaren 2017 en verder. Binnen de budgettaire kaders is ervoor gekozen dat aanvullende (re-integratie)dienstverlening voor de groep met de grootste nog overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt beschikbaar zal zijn. De minister heeft aangegeven dat de nadruk bij aanvullende dienstverlening moet liggen op inkoop van re-integratieactiviteiten.

Minder nieuwe WW-uitkeringen jongeren

Minder nieuwe WW-uitkeringen jongeren
Minder nieuwe WW-uitkeringen jongeren
Minder nieuwe WW-uitkeringen jongeren

Het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt bij UWV is de afgelopen periode met 12% gedaald.

Het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt bij UWV is de afgelopen periode met 12% gedaald. Met name vanuit de bouw- en zorgsector doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV, dat op 10 juni 2016 is uitgebracht.
In het afgelopen halfjaar verstrekte UWV 50.150 nieuwe uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar. Dit is een afname met 7.000 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De daling was het sterkst in de sector Bouwnijverheid (-37%) en in de sector ‘Gezondheidszorg, welzijn en cultuur’ (-31%). De aantrekkende bouwsector en de zorg, waarin de banenkrimp tot stilstand is gekomen, zorgen voor de sterk dalende instroom in deze sectoren. Alleen in de sector ‘Vervoer en opslag’ en in de detailhandel nam het aantal nieuwe uitkeringen licht toe. In de detailhandel – waarin relatief veel jongeren werkzaam zijn – hebben recente grote faillissementen gezorgd voor een toename van de nieuwe uitkeringen.

Eind maart 2016 stonden er bij UWV 97.600 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd. 48% van hen is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie, 9% is hoogopgeleid. UWV verstrekt bijna 37.000 lopende WW-uitkeringen aan jongeren. Jongeren hebben bij ontslag niet altijd recht op WW. De dynamiek in de WW is bij jongeren daarnaast groter dan bij andere leeftijdscategorieën, omdat jongeren een korter arbeidsverleden en vaker een flexibel contract hebben.

Werken in de toekomst

Werken in de toekomst
Werken in de toekomst
Werken in de toekomst

Flexibilisering, robotisering en digitalisering zorgen ervoor dat de wereld van het werk verandert.

Flexibilisering, robotisering en digitalisering zorgen ervoor dat de wereld van het werk verandert. Hoe gaan deze veranderingen eruitzien en hoe wordt het werk in 2026 georganiseerd? Hoe krijgt de productie invulling en wat betekent dat voor arbeidsrelaties? ABU, ABN AMRO en UWV hebben het initiatief genomen om samen met De Argumentenfabriek op zoek te gaan naar de antwoorden. Het resultaat is het boek Werken in de toekomst, met daarin vier mogelijke scenario’s waarin een beeld wordt geschetst van hoe de arbeidsverhoudingen in het jaar 2026 eruit kunnen zien.

Jurriën Koops, directeur ABU: ‘De ILO, de International Labour Organization, heeft landen opgeroepen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. ABU, UWV en ABN AMRO hebben hieraan gezamenlijk gehoor gegeven. Het onderzoek is geen wetenschappelijke exercitie, maar het resultaat van het denkwerk van tientallen experts. Het zijn bijzondere en vernieuwende vergezichten geworden, die vragen en discussie zullen oproepen.’

Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO: ‘Grote organisaties wereldwijd herzien hun structuur en bedrijfscultuur. Het besef groeit dat de bedrijfscultuur belangrijk is om talent binnen te halen, juist in tijden van automatisering en digitalisering. Kwaliteiten als empathie en creativiteit, en de interpretatie van data creëren in toenemende mate het onderscheidend vermogen van een organisatie. De vraag wat dit betekent voor arbeidsrelaties in 2026 is voor ons zeer interessant.’

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie UWV: ‘De arbeidsmarkt verandert razendsnel, werkprocessen wijzigen voortdurend. Dit vraagt om meer flexibiliteit van bedrijven, maar stelt ook hogere eisen aan de beroepsbevolking. Werknemers hebben op hun beurt ook behoefte aan meer flexibiliteit. Een goede balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker gevonden. Ik hoop dat dit boek een inspiratie is voor alle partijen die nadenken over de toekomst van werk.’

Banenkrimp in agrarische sector

Banenkrimp in agrarische sector
Banenkrimp in agrarische sector
Banenkrimp in agrarische sector

In de land- en tuinbouwsector neemt de werkgelegenheid al jaren af. Ook de komende jaren zet die krimp door.

In de land- en tuinbouwsector neemt de werkgelegenheid al jaren af. Ook de komende jaren zet de banenkrimp in deze sector door. Tussen 2016 en 2020 gaat het naar verwachting om een daling van ruim 7.000 voltijdbanen. Vooral onder agrarische ondernemers gaat de krimp hard. Het aantal WW-uitkeringen stijgt en de concurrentie onder werkzoekenden is met name in de winterperiode hoog. Ondanks de banenkrimp ontstaan er voor een aantal beroepen ook kansen in de sector, zoals voor hoveniers en specialisten in de plantenteelt. Dit staat in een onlangs gepubliceerd UWV-rapport over de agrarische sector.

Sinds het jaar 2000 is het aantal banen van agrarisch bedrijfshoofden en meewerkende gezinsleden met bijna 40% gedaald. Het gaat om een verlies van 51.000 voltijdbanen. Tot 2020 voorspelt UWV een verdere banenkrimp voor agrarisch ondernemers van 6%. Ook de werkgelegenheid voor vaste werknemers blijft de komende jaren dalen. Het aantal voltijdbanen voor werknemers neemt tussen 2016 en 2020 naar verwachting met 3% af. De dalende werkgelegenheid is onder andere het gevolg van mechanisering en technologische innovatie. Hierdoor slaagt de sector erin om steeds meer te produceren met minder arbeid.

UWV ziet binnen de sector goede kansen op werk voor hoveniers en teeltspecialisten. Het aantal vacatures voor hoveniers is de afgelopen periode sterk toegenomen. Dit geldt ook voor teeltspecialisten, bijvoorbeeld in de bloembollenteelt. Hierdoor zijn de kansen in deze beroepen voor schoolverlaters en werklozen gunstig.


Cover Arm Europa
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief