10

17 november 2016
Aandacht voor WGA 80-100

Aandacht

Wie voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt is verklaard en een WGA-uitkering krijgt, dreigt buiten beeld te raken: geen re-integratieverplichtingen, maar ook geen contact meer met UWV. Terwijl daar wel behoefte aan bestaat. Vandaar dat UWV nu in gesprek gaat met deze mensen. Daarnaast in dit nummer aandacht voor brainstorms over de dienstverlening van UWV.

De nieuwste cijfers

Offline klantgedrag

offline klanten
offline klanten

Hoewel veel werkzoekende WW’ers gebruikmaken van het online kanaal, blijft er een kleine groep WW’ers die daar om verschillende redenen helemaal geen gebruik van maakt. Op deze groep had UWV tot voor kort beperkt zicht. In een kwalitatief onderzoek heeft UWV nu meer inzicht verkregen in de ervaringen, het gedrag en de omstandigheden van deze groep. Die blijken niet significant te verschillen van die van online klanten.

 

In het onderzoek werden in interviews met 27 klanten antwoorden gezocht op de volgende vragen: 

1. Welke risico’s met betrekking tot naleving zijn er bij WW’ers die de online dienstverlening niet gebruiken, en zijn die anders dan in de online omgeving?
2. Wat zijn de achtergronden of factoren die de naleving bij deze offline klanten beïnvloeden?

 

In het onderzoek werden kenmerken van de groep niet-gebruikers in verband gebracht met risico’s die in de interviews door de onderzoekers zijn waargenomen. De getallen in de tabel geven weer hoe vaak de onderzoekers een specifieke combinatie van nalevingsrisico en type klant hebben waargenomen. Hoe hoger het cijfer, hoe groter het nalevingsrisico. Meer weten? Zie het UKV-artikel van november.

WW-uitkeringen gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober 2016 lager dan eind september 2016: 419.600 ten opzichte van ruim 424.000. In oktober zagen we vaak nog een lichte daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze afname mogelijk iets minder groot vanwege de invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom, met als gevolg meer WW-uitkeringen.

JUL 2015 - OKT 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt 2015 25.369.8 50.4 51.9 31.4 25.4 67.3 55.1 58.2 43.2 23.2 68.5 52.2 50.3 28.525.4 71.2 62.5 66.3 49.78.6 36.343.2 64.0 61.1 7.8 29.5 37.0 58.2 75.2
jan-okt 2016 21.8 60.3 43.9 45.1 28.8 21.1 56.3 45.6 48.8 38.9 21.1 58.9 44.2 47.1 32.0 21.7 60.2 49.0 53.9 48.8 8.5 37.7 42.0 60.8 64.7 8.0 31.2 36.8 56.1 73.8

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7)

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Cold cases

project Intensivering WGA 80-100
project Intensivering WGA 80-100

In beweging

Met het project Intensivering WGA 80-100 helpt UWV klanten die vaak vele jaren niet meer werken en buiten beeld waren. Door ze weer aandacht te geven en met ze te spreken, komen deze klanten in beweging. En gaan ze weer iets zien in een toekomst die ze zelf mede kunnen bepalen.

Innovatie

betere vormen van dienstverlening UWV
betere vormen van dienstverlening UWV

Brainstormen

UWV is continu bezig om tot andere en betere vormen van dienstverlening te komen. Daartoe wordt op allerlei manieren gebrainstormd en geïnnoveerd. Drie kijkjes achter de schermen: bij een klantenpanel, een customer journey en een meerdaagse snelkookpansessie onder de naam 'hackathon'.

Belangen

belangen faillissement

Het is aan een werknemer simpelweg niet uit te leggen dat hij in een faillissement na 10, 20 of 30 dienstjaren op een termijn van enkele weken koud op straat kan worden gezet, en vervolgens in de krant kan lezen dat de curator er gelukkig in is geslaagd een doorstart te bewerkstelligen met behoud van de werkgelegenheid van de helft van het personeel. Meestal wordt daarbij overigens niet vermeld wat er met de arbeidsvoorwaarden van die gelukkige helft is gebeurd.


Zijn curatoren de weg kwijt of is er iets anders aan de hand? Het laatste. Onze meer dan 120 jaar oude faillissementswet gaat er namelijk van uit dat de curator uitsluitend het belang van de schuldeisers dient. Inmiddels is dat door de Hoge Raad wel iets afgezwakt en mag de curator ook rekening houden met andere belangen zoals die van werkgelegenheid en milieu, maar als het eropaan komt, gaan de belangen van de schuldeisers nog steeds voor.


De curator die het failliete bedrijf wil verkopen, zal dan ook moeten gaan voor het hoogste bod. Hoe meer er voor het bedrijf wordt betaald, hoe beter dat immers voor de schuldeisers is. Eisen die de curator zou willen stellen ten aanzien van de werkgelegenheid of de arbeidsvoorwaarden drukken de prijs en mogen daarom niet door hem worden gesteld.


Wat is de oplossing? Meer medezeggenschap voor de werknemers zoals wij die kennen in de Wet op de Ondernemingsraden, de SER-fusiegedragsregels en de Wet melding collectief ontslag? Als de belangen van de schuldeisers uiteindelijk toch de doorslag blijven geven, heb je daar weinig aan. Meer rechten voor de werknemers? Je loopt dan het risico van een zó star systeem dat een doorstart onmogelijk wordt. Werknemers zijn ook daarmee niet geholpen. De oplossing is veel eenvoudiger: geef de curator de opdracht om niet alleen de belangen van de schuldeisers te behartigen maar (minstens) evenzeer die van de werknemers.

Toni van Hees is partner bij advocatenbureau Stibbe en was bewindvoerder in de surseance van USG, het moederbedrijf van onder meer Perry Sport.

belangen faillissement

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Tussenbalans banenafspraak

Tussenbalans banenafspraak
Tussenbalans banenafspraak
Tussenbalans banenafspraak

UWV geeft gemeenten en werkgevers met trendrapportages inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau.

 

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak. De rapportage die nu is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind tweede kwartaal 2016.

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind juni 2016 243.735 mensen in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 4.004 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname kan met name worden verklaard door de herbeoordeling Wajong: UWV kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong of Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen voor wie dit niet het geval is vervalt de registratie in het doelgroepregister. De ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit: 7.761 extra banen bij reguliere werkgevers via een dienstverband; en 9.788 extra banen bij reguliere werkgevers via een uitzendcontract/detachering.

Meer geld voor psychische begeleiding

Meer geld voor psychische begeleiding
Meer geld voor psychische begeleiding
Meer geld voor psychische begeleiding

UWV stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor Individuele Plaatsing en Steun-trajecten (IPS).

UWV stelt voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor Individuele Plaatsing en Steun-trajecten (IPS). IPS is een methodiek die ggz-instellingen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die graag willen werken. Zij worden met de IPS-methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. UWV subsidieert vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 500 IPS-trajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie neemt namelijk toe en onderzoek wijst uit dat werk de psychische gezondheid en het herstel bevordert.

De inzet van IPS-trajecten is bewezen effectief als het gaat om het duurzaam plaatsen van mensen met psychische aandoeningen. UWV wil onderzoeken op welke wijze deze aanpak structureel kan worden gefinancierd. Daarvoor is meer kennis nodig over de activiteiten die binnen een IPS-traject worden uitgevoerd. Door onderzoek een onderdeel te maken van de IPS-subsidie wordt deze kennis nu verzameld.

Zie ook de Onderzoeksubsidieregeling Individuele Plaatsing en Steun.

Overstappen uit de sociaal-culturele sector

Overstappen uit de sociaal-culturele sector
Overstappen uit de sociaal-culturele sector
Overstappen uit de sociaal-culturele sector

Voormalig sociaal-cultureel werkers hebben de beste kansen op werk als ze overstappen naar een baan in een andere sector.

Sociaal-cultureel werkers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Dit komt door het afremmen van de zorguitgaven door de overheid en een andere inrichting van de zorg bij gemeenten. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor het beroep sociaal-cultureel werker de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld is. Uit een analyse van UWV blijkt dat voormalig sociaal-cultureel werkers de beste kansen op werk hebben als ze overstappen naar een baan buiten het sociaal-maatschappelijke werkveld. Dat geldt bijvoorbeeld voor beroepen op het terrein van klantcontact. Ook in de zorg en in het onderwijs is er vraag naar arbeidskrachten met competenties die matchen met het beroep van sociaal-cultureel werker.

Bij een overstap naar een nieuwe baan komt ruim een vijfde van de sociaal-cultureel werkers terecht in een ander welzijnsberoep. De arbeidsmarktkansen in dit soort beroepen variëren van matig tot gemiddeld. Het beroep van reclasseringswerker biedt verhoudingsgewijs de beste kansen. UWV onderzoekt voor beroepen die op de arbeidsmarkt onder druk staan wat mogelijke alternatieve loopbaanoverstappen zijn. Zo zijn ook al ‘overstapberoepen’ in kaart gebracht voor onder andere financieel-administratief medewerkers en voor receptionisten.

Tegemoetkoming WW’ers met een lager dagloon

Tegemoetkoming WW’ers met een lager dagloon
Tegemoetkoming WW’ers met een lager dagloon
Tegemoetkoming WW’ers met een lager dagloon

Per 1 december 2016 veranderen de dagloonregels voor diverse groepen WW’ers.

Per 1 december 2016 veranderen de dagloonregels voor WW-uitkeringen van flexwerkers, starters, herintreders maar ook voor WW’ers die voorafgaand aan hun WW-uitkering minder loon kregen door ziekte. Dit kan voor deze groep klanten een hoger dagloon tot gevolg hebben dan volgens het huidige dagloonbesluit. Klanten die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 december 2016 een lager dagloon hebben ontvangen dan volgens deze nieuwe regels het geval zou zijn geweest, ontvangen in 2017 een eenmalige tegemoetkoming.
Op uwv.nl worden de voorwaarden toegelicht waaraan een WW-klant moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Ook kunnen klanten zich aanmelden voor een e-mailservice, om zo op de hoogte te worden gehouden over de uitvoering van de regeling.

In zeer ernstige gevallen kan UWV een voorschot op de tegemoetkoming verstrekken. Hiervan is in principe alleen sprake bij een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water of elektriciteit. Op 26 oktober heeft minister Asscher laten weten ook een regeling te treffen voor de werknemers voor wie in een kalendermaand een WW-recht ontstaat of zou zijn ontstaan en een ander recht op WW-uitkering loopt of herleeft, de zogenoemde herlevers. Deze regeling kan pas vanaf 2018 worden uitgevoerd door UWV.

Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen

Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen
Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen
Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen

De eerste monitor ‘Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen UWV’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste monitor ‘Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen UWV’ in de vorm van een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief schrijft hij dat UWV op koers ligt om de achterstand op de herbeoordelingen eind 2016 terug te brengen tot 6.100 herbeoordelingen. De minister geeft aan dat UWV op de overige taken tot op heden binnen de afgesproken normen blijft. De prestaties van UWV op het gebied van de tijdigheid van betalingen naar aanleiding van een WIA- en Wajong-beoordeling liggen ruim boven de normen die de minister met UWV heeft afgesproken. Ook de afgesproken uitstroomnormen Ziektewet worden door UWV gerealiseerd.

De minister geeft aan dat UWV verwacht dat de situatie waarin de vraag naar de dienstverlening groter is dan de beschikbare capaciteit, voortduurt tot en met 2018. In 2017 verwacht de minister op basis van de door UWV aangeleverde ramingen dat de achterstanden in de dienstverlening zullen oplopen. Een maatregel die de minister aankondigt in de brief is de beperkte inzet vanaf 2017 van de verzekeringsarts bij de indicatie Beschut Werk.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Video's uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine participeren
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief