1

26 januari 2017
banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De schwung is eruit

Op papier is er nog groei van het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het enthousiasme onder werkgevers is tanende. ‘Het laaghangend fruit is geplukt,’ stelt banenambassadeur Aart van der Gaag wat wrang vast. Verder in dit nummer aandacht voor relatief onbekende ziektebeelden en de (h)erkenning ervan door (verzekerings)artsen.

De nieuwste cijfers

Herindeling Wajongers

beoordelingen Wajongers
beoordelingen Wajongers

In het kader van de Participatiewet gaat UWV Wajongers (oude Wajong en Wajong 2010) herindelen in twee groepen: Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers zonder arbeidsvermogen.

 

Aantal nog te versturen vooraankondigingen
 periodeVooraankondigingen
1e kw 15
252000
2e kw 15
249000
3e kw 15
238000
4e kw 15
211000
1e kw 16
174000
2e kw 16
126000
3e kw 16
105000
4e kw 16
58000
1e kw 1717000
2e kw 170

Op de y-as staan de aantallen vooraankondigingen (K = 1.000). Op de x-as de kwartalen van 2015, 2016 en 2017

De meerderheid van alle oude Wajongers zijn op basis van systeem- en dossierinformatie voorlopig ingedeeld. Op volgorde van leeftijd ontvangen Wajongers gefaseerd een vooraankondiging met het voornemen om de Wajonger in te delen in een van de twee categorieën. In juli 2015 is UWV gestart met de landelijke verzending van circa 250.000 vooraankondigingen aan Wajongers waarbij we aangeven of ze over arbeidsvermogen beschikken of niet. Op dit moment, januari 2017, moeten er nog zo’n 24.000 vooraankondigingen verstuurd worden.

Minder WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind december 2016 iets hoger dan eind november 2016: 412.000 ten opzichte van 409.5000. In december zien we vaak een stijging van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze toename minder groot door de gunstige economische ontwikkeling. Vergeleken met eind 2015 ligt het aantal WW-uitkeringen eind 2016 bijna 34.000 lager. De invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom met als gevolg meer WW-uitkeringen.

SEP 2015 - DEC 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7 412.0

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2015 29.982.6 59.9 61.5 37.5 31.2 84.2 68.8 73.4 54.5 27.0 80.2 61.1 59.5 34.1 29.0 81.471.376.658.3 9.3 37.4 43.5 64.2 62.5 9.9 36.1 41.6 62.8 78.6
2016 25.571.4 51.4 52.8 33.7 25.5 68.5 55.2 59.2 47.5 25.1 71.4 53.2 57.2 38.9 25.871.858.564.558.7 8.0 36.1 40.2 58.3 53.6 8.2 31.7 36.6 55.6 73.5

 

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7)

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Banen afspraak

bedrijven haken af
bedrijven haken af

En dan nu het vervolg

Na een hoopgevende start lijkt de voortgang van de banenafspraak te stagneren. Volgens aanjager Aart van der Gaag hapert het doelgroepregister, versnipperen de doelgroepen en zorgt privacywetgeving ervoor dat werkgevers geen zicht krijgen op wat voor vlees ze in de kuip hebben. Vandaar dat die volgens hem de neiging hebben af te haken.

Onbekende ziektes

Onbekende ziektes
Onbekende ziektes

Tussen de oren?

Onbekendheid met bepaalde ziektes kan leiden tot een gebrek aan herkenning en erkenning. Dat kan grote gevolgen hebben voor patiënten – bijvoorbeeld bij het toekennen van een uitkering. Zeker als hun klachten wat vaag lijken. Maar ingebeeld is zo’n ziekte allerminst: die zit niet ‘tussen de oren’. Q-koorts, een infectieziekte die wordt overgedragen door dieren zoals geiten, is daar een pijnlijk voorbeeld van.

Echte banen

banen voor arbeidsbeperkten

Bij velen onder u zal het getal ‘125.000’ een belletje doen rinkelen: het extra aantal banen dat er uiterlijk 2026 moet komen voor arbeidsbeperkten. Het lijkt me dat het bepalen van dit streefcijfer een flinke hersenkraker is geweest, te meer omdat eerst een definitie ontbrak voor de mensen die onder de banenafspraak vallen. Uiteindelijk zijn dat Wajongers en mensen met een lage loonwaarde of met gesubsidieerde arbeid bij een gemeente of Sociale Werkvoorziening (SW) geworden.

Volgens de meest recente cijfers ligt de banenafspraak goed op koers: tussen 2013 en 2015 kwamen er 21.000 banen bij. Dat is 12.000 meer dan het tussentijdse streefcijfer, een stevige toename dus. Dit is echter niet het hele verhaal. Vorig jaar is de definitie van banen verruimd met detacheringen bij werkgevers, bijvoorbeeld vanuit SW-bedrijven. Was de oude definitie overeind gebleven, dan zou de teller op 9.000 staan, net zoveel als het streefcijfer voor 2013.

Maar er is nog meer. Nog steeds geldt dat de SW een belangrijke werkgever is voor mensen in de doelgroep. Meer of minder SW-banen tellen echter niet mee in de banenafspraak, want het zijn geen banen bij reguliere werkgevers. Zouden we alleen betaalde arbeid meenemen in vast dienstverband bij een werkgever – regulier of als SW’er – dan zijn er opeens 4.000 banen minder voor arbeidsbeperkten.

Met het oog op de verkiezingen kan ik me voorstellen dat de definitie van ‘echte banen’ verschilt tussen de diverse politieke partijen. Maar hoe dan ook: extra banen zullen hard nodig zijn ter compensatie van de afbouw van de SW.

Econoom Pierre Koning is hoogleraar Arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Leiden.

banen voor arbeidsbeperkten

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Loonaangifteketen genomineerd

Loonaangifteketen genomineerd
Loonaangifteketen genomineerd
Loonaangifteketen genomineerd

De loonaangifteketen is genomineerd voor een internationale award voor organisatie-overstijgende ketensamenwerking.

De loonaangifteketen, een van de grootste informatieketens van de Nederlandse overheid, is genomineerd voor een internationale award voor organisatie-overstijgende ketensamenwerking. Deze award wordt jaarlijks toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP). In de categorie Individual Alliance Excellence is de loonaangifteketen één van de drie genomineerden. De loonaangifteketen is het eerste publieke samenwerkingsverband ooit dat genomineerd is voor de prijs. Het wordt als bijzonder gezien dat meerdere grote overheidsorganisaties hun krachten bundelen en in de vorm van een keten samenwerken. Internationaal wordt deze samenwerking gezien als een voorbeeld, wat blijkt uit de nominatie voor deze prestigieuze prijs.

Al tien jaar is de loonaangifteketen een van de grootste en meest succesvolle informatieketens van de Nederlandse overheid, met als keteneigenaren de Belastingdienst, het CBS en UWV. In deze keten worden via de loonaangifte jaarlijks 20 miljard gegevens op het gebied van werk en inkomen in één keer uitgevraagd bij werkgevers en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld.
Hiermee wordt ook bijna 156 miljard euro gegenereerd, dat is maar liefst 60 procent van de inkomsten op de rijksbegroting. Door de loonaangifteketen besparen bedrijven op administratieve lasten en de overheid op uitvoeringskosten. Burgers kunnen gemakkelijker aan hun verplichtingen voldoen en rechten claimen. Daarnaast vormen deze gegevens een belangrijke bron voor de statistieken van het CBS ten behoeve van het regeringsbeleid en de verantwoording aan de EU.

Tussen 28 februari en 2 maart 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt op de ASAP Global Alliance Summit in San Diego (VS). De andere genomineerden in dezelfde categorie zijn: de samenwerking tussen Bayer en Evotec (klinisch onderzoek) en die tussen National Grid en Energysage (een marktplaats voor zonne-energie).

Kunstcongres met Perspectief

Kunstcongres met Perspectief
Kunstcongres met Perspectief
Kunstcongres met Perspectief

De zevende editie van het ‘Kunstcongres met perspectief’ is op 23 januari in Rotterdam van start gegaan.

De zevende editie van het ‘Kunstcongres met perspectief’ is op 23 januari in Rotterdam gestart. Dit initiatief van UWV en gemeenten biedt mensen met een arbeidsbeperking een podium om beeldende kunst te maken en te exposeren. Tussen januari en april worden er vijf regionale congresdagen georganiseerd. Het congres is er voor kunstenaars met een Wajong-, WIA- of WAO-uitkering en uitkeringsgerechtigden die vallen onder de (gemeentelijke) doelgroep van de banenafspraak. Naast UWV en gemeenten zijn ook regionale kunst- en cultuur(onderwijs)instellingen en kunstprofessionals betrokken. Met het congres willen de partijen andere bedrijven en organisaties inspireren om mensen met een arbeidsbeperking een weg naar werk te bieden.

Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van UWV, was zeven jaar geleden initiatiefnemer van het congres. Paling: ‘Het is bedoeld als duwtje in de rug voor de deelnemers en zorgt voor motivatie, inspiratie en geloof in eigen kunnen. Ik ben blij met de samenwerking in de regio met gemeenten, want we hebben hetzelfde doel: zo veel mogelijk mensen op weg naar werk helpen en, waar mogelijk, naar financiële onafhankelijkheid.’

'UWV neemt geen gas terug’

UWV neemt geen gas terug
UWV neemt geen gas terug
UWV neemt geen gas terug

In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte bestuursvoorzitter Bruno Bruins van UWV dat hij de druk op de ketel wil houden.

‘Nederland start dit nieuwe jaar met goede economische vooruitzichten. Ook de berichten over de arbeidsmarkt zijn positief, maar toch neemt UWV geen gas terug.’ Deze boodschap bracht Bruno Bruins, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, in zijn nieuwjaarstoespraak. Het aantal WW-uitkeringen daalde in 2016 tot ruim 400.000, een niveau dat lange tijd niet is gehaald. ‘Toch houdt UWV het druk’, aldus Bruins. ‘Niet iedereen profiteert in dezelfde mate van de aantrekkende arbeidsmarkt. Zo hebben bijvoorbeeld oudere werkzoekenden nog steeds grote moeite om aan het werk te komen. De aandacht voor de groep mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt blijft dan ook onverminderd groot.’

Bruins maakte duidelijk dat juist deze groepen mensen kunnen blijven rekenen op de steun van UWV: ‘We hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in het persoonlijker maken van onze dienstverlening. Zit je in de WW en is je arbeidsmarktpositie ongunstig, dan word je snel uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij UWV. Persoonlijke dienstverlening koppelen we niet meer aan een bepaalde doelgroep, maar aan je kansen op de arbeidsmarkt.’ Bruins blikte ook vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart, waarbij hij enkele passages uit verkiezingsprogramma’s noemde. ‘Bij vorige verkiezingen gingen de passages over UWV vooral over het opheffen of opdelen van onze organisatie. Nu gaat het over de wensen die partijen hebben ten aanzien van onze dienstverlening. Dat vind ik een prettige discussie. De politiek zal altijd het takenpakket van UWV bepalen. Aan ons de schone taak om dat werkpakket goed uit te voeren.’

Plasterk over 'onveilig' uwv.nl

Plasterk over 'onveilig' uwv.nl
Plasterk over 'onveilig' uwv.nl
Plasterk over 'onveilig' uwv.nl

De verbindingen van veel overheidswebsites zouden niet goed beveiligd zijn. Minister Plasterk reageert.

Volgens de Open State Foundation, een non-profitorganisatie die 'transparantie in de politiek wil vergroten', zijn de verbindingen van meer dan de helft van de overheidswebsites niet goed beveiligd. Uwv.nl werd ook genoemd in het onderzoek als website zonder beveiligde verbinding. Minister Ronald Plasterk bracht daar enige nuance in aan. Een beveiligde verbinding is herkenbaar in de browser aan een groen slotje en wordt een HTTPS-verbinding genoemd. Deze HTTPS-verbinding zorgt ervoor dat kwaadwillenden niet kunnen zien welke websitepagina's iemand bezoekt en welke informatie er wordt verstuurd, zoals een burgerservicenummer of een woonadres. Volgens het onderzoek van de Open State Foundation zou uwv.nl niet veilig zijn omdat de website niet voorzien is van zo’n HTTPS-verbinding.

Plasterk gaf antwoord op de schriftelijke vragen van Kamerleden naar aanleiding van het onderzoek. Hij stelde dat veel overheidswebsites alleen informatie verstrekken en niet om persoonlijke gegevens vragen. Als voorbeeld noemde hij de website van UWV. ‘Pagina’s van uwv.nl waar sprake is van gegevensuitwisseling (bijvoorbeeld het tonen van persoonsgegevens door UWV, het insturen van gegevens door klanten) bevinden zich in de MijnUWV-omgeving. Deze pagina’s zijn wél voorzien van een HTTPS-verbinding,’ zo schreef hij.
In zijn reactie liet Plasterk ook weten dat in het tweede kwartaal van 2017 de hele website uwv.nl omgezet zal worden naar HTTPS. Eind 2017 zouden alle overheidswebsites een versleutelde verbinding moeten hebben.

Forse WW-daling in 2016

Forse WW-daling in 2016
Forse WW-daling in 2016
Forse WW-daling in 2016

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV kwam eind 2016 uit op 412.000: 34.000 minder dan eind 2015.

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV kwam eind 2016 uit op 412.000. Dit is 34.000 minder (-7,6%) dan eind 2015. Naar leeftijd bekeken was de daling het afgelopen jaar het sterkst onder jongeren tot 25 jaar (-15,3%). Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen slechts licht af (-2,6%). Onder mannen was de WW-afname het afgelopen jaar een stuk groter dan onder vrouwen, omdat het aantal uitkeringen in sectoren waar veel mannen werkzaam zijn sterk afnam.

Van de sectoren noteerden met name de bouw (-34,2%), de uitzendbranche (-17,5%) en de metaal- en technische bedrijven (-15,5%) een flinke WW-daling in 2016. Het grootwinkelbedrijf had in 2016 te kampen met een aantal grote faillissementen, waardoor het aantal WW-uitkeringen vanuit deze sector eind december bijna 3.000 (+27,8%) hoger lag dan een jaar eerder.
UWV verstrekte 491.000 nieuwe WW-uitkeringen in 2016. Dit is bijna 93.000 (-15,9%) minder dan in 2015. Alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf (+22,6%), telden in 2016 minder nieuwe uitkeringen dan in 2015.

Zie ook de Nieuwsflits Arbeidsmarkt van december 2016.

 

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de november-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2016-3
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief