2

18 februari 2016

Videospecial

Deze maand is UWVmagazine een videospecial. Cijfers zijn in een animatie gegoten en de column van Vincent Bijlo is in het theater opgenomen. Het thema baanverlies is uitgewerkt in een zwart-witfilm over rouw en in een tekenfilm over een vrouw die haar glamourbaan verliest. Een minidocumentaire over een tehuis voor autistische jongeren completeert dit videokwintet.

UWV in cijfers

Januarinota

De totale lasten van de uitkeringen die UWV verstrekt zijn vorig jaar met een half miljard euro gedaald naar 20,9 miljard. Minder mensen vragen een WW-uitkering aan en meer mensen met een WW-uitkering vinden werk. Deze en andere cijfers staan in de Januarinota 2016 en de Arbeidsmarktprognose van UWV. De belangrijkste cijfers hebben we in een animatie voor u samengevat.

Geen werk: wat nu?

Schaamte en rouw

Het is niet overdreven om te spreken van een rouwproces dat iemand door moet maken als hij werkloos geworden is. Dat is althans de mening van loopbaanadviseur Jan Willem Gunnink van bureau Fluger. Wat werkloosheid met je doet, wordt ook indringend geïllustreerd door het verhaal van een vrouw die na haar ontslag net bleef doen alsof ze nog naar haar werk ging. Haar verhaal stond afgelopen zomer in de rubriek VROUW van de Telegraaf. Twee filmpjes: een over rouw en een over schaamte.

Villa Voorschot

Wonen, werken en zorg

Een eigen plek om te wonen, vrienden, werk, geborgenheid en zelfstandigheid: het lijkt zo vanzelfsprekend. Voor opgroeiende jongeren met autisme en daarbij nog een (verstandelijke) beperking is dit vrijwel onvoorstelbaar. Dankzij de tomeloze inzet van een groep ouders (onder wie Pauline Hillen, met haar zoon Julian hier op de foto) kunnen zestien autistische jongvolwassenen in Voorschoten ondanks hun beperkingen wonen en werken. Zie ook de printeditie.

Vincent Bijlo

Doof en blind

Speciaal voor UWVmagazine schreef Vincent Bijlo een conference die hij in zijn theatershow ‘Het nieuwe nu’ integreerde. De opname die u hier ziet, is gemaakt op zaterdag 30 januari in het Kennemer Theater in Beverwijk. Een sketch met een boodschap waar niemand doof voor wil blijven … of blind.

Berichten

Wat zegt de Werkverkenner?

Met de Werkverkenner kan UWV vroegtijdig werkzoekenden herkennen met een verhoogd risico op doorstroom naar de Ziektewet.

Met de Werkverkenner kan UWV vroegtijdig werkzoekenden herkennen met een verhoogd risico op doorstroom naar de Ziektewet. 1 op de 20 mensen in de WW stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet. UWV kan deze doorstroom mogelijk beperken door zo vroeg mogelijk vast te stellen wie een groot risico loopt om in de Ziektewet te komen en vervolgens passende dienstverlening aan te bieden. UWV heeft het profiel van mensen in de WW met een verhoogd risico op instroom in de Ziektewet onderzocht. Daarvoor gebruikten de onderzoekers de factoren uit de Werkverkenner (een instrument dat dienstverlening-op-maat berekent voor mensen met een WW-uitkering) die aan het begin van de WW bij werkzoekenden worden gemeten:


* 1 op de 5 werkzoekenden die zich te ziek voelen om te werken, stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet.
* 1 op de 6 werkzoekenden die psychische belemmeringen ervaren om te werken, stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet.
* Ook 1 op de 6 werkzoekenden die lichamelijke belemmeringen ervaren om te werken, stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet.
* Als bij doorstroom naar de Ziektewet de verzekeringsarts een diagnose stelt, dan blijkt dat:
- 33% een psychische aandoening als hoofddiagnose heeft;
- 23% een aandoening aan het bewegingsstelsel heeft;
- 27% een andere aandoening heeft;
- bij 17% de hoofddiagnose (nog) onbekend is.


Lees hier het verslag van het onderzoek.

1000e Wajonger aan de slag bij Albert Heijn

Begin februari ging bij Albert Heijn aan de Samanthagang in Zoetermeer de duizendste Wajonger aan de slag.

Begin februari ging bij Albert Heijn aan de Samanthagang in Zoetermeer de duizendste Wajonger aan de slag. Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma feliciteerde medewerker Sanne Jans met haar contract. Directeur UWV WERKbedrijf Tof Thissen en AH-directeur winkels & logistiek Cees van Vliet kondigden aan alles in het werk te stellen om eind 2016 tweeduizend Wajongers aan de slag te hebben bij Albert Heijn.


Om dat proces te ondersteunen heeft de supermarktketen een speciaal participatieteam in het leven geroepen. Zij coachen de buddies in de winkel die medewerkers met een arbeidshandicap begeleiden. In lijn met de landelijke banenafspraak richt het team zich ook op arbeidsgehandicapte medewerkers die onder de Participatiewet vallen.
In 2014 al sprak Albert Heijn de ambitie uit om de grootste Wajong-werkgever van Nederland te worden. Albert Heijn wil een werkgever zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervoor werkt Albert Heijn nauw samen met UWV. Wat Thissen betreft vervult Albert Heijn een voorbeeldfunctie. ‘Veel Wajongers kunnen slechts gedeeltelijk werken en hebben begeleiding en aanpassingen nodig op de werkplek. Dit vergt extra inspanningen en die levert Albert Heijn al jaren met succes. We zijn heel blij met de ambitie die er nu ligt en gaan ons vol inzetten om deze te helpen realiseren.’

Werk voor 800 werkzoekenden in grensstreek

800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland zullen vanaf februari worden begeleid naar werk over de grens.

800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland zullen vanaf februari worden begeleid naar werk over de grens. Dat staat in het sectorplan Grenzeloos Werken dat werkgevers- en werknemersorganisaties hebben opgesteld met de provincies in de grensstreek, België en Duitsland. UWV en gemeenten zijn betrokken bij de uitvoering. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor het plan 4,9 miljoen euro beschikbaar. De deelnemende partijen investeren eenzelfde bedrag. Het is voor het eerst dat de grensprovincies de krachten bundelen om over de landsgrens meer kansen te bieden aan Nederlandse werkzoekenden. Daarmee kan op termijn een betere samenwerking ontstaan met de Duitse en Belgische instanties op het gebied van informatievoorziening en arbeidsbemiddeling.


In de regio’s net over de grens is veel vraag naar werknemers, terwijl aan de Nederlandse kant van de grens de werkloosheid hoog is. In Groningen, Drenthe en Limburg worden de komende twee jaar per provincie 200 bemiddelings- en scholingstrajecten ingezet voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan in Duitsland. In Noord-Brabant en Zeeland zullen in deze periode samen 200 scholingstrajecten aangeboden worden voor banen in België. Deelnemers die worden om- of bijgeschoold bij een Duitse of Belgische werkgever kunnen gebruikmaken van een Brug-WW tijdens hun scholing als zij een baangarantie krijgen voor tenminste een jaar.

Meer werk in kinderopvang

Decentralisatie zorgt de komende jaren naar verwachting voor minder banen in de jeugdzorg. In de kinderopvang neemt de werkgelegenheid juist toe.

De decentralisatie van de jeugdzorg gaat de komende jaren naar verwachting zorgen voor verdere krimp van het aantal banen in de sector. UWV gaat uit van een afname van 2.900 werknemers tussen 2015 en 2018. Dit staat in een onlangs verschenen rapport over de arbeidsmarktontwikkelingen in de sectoren welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Met de nieuwe Jeugdwet is de jeugdzorg per 1 januari 2015 anders georganiseerd. Door decentralisatie valt de zorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Tussen 2013 en 2015 gingen er zo’n 3.000 banen verloren in de sector als gevolg van lagere budgetten. De banenkrimp zet naar verwachting de komende jaren door. Tussen 2015 en 2018 gaat het om een krimp van 10%. Door de krimp zijn de baankansen voor jeugdzorgmedewerkers beperkt. Bovendien wordt er in toenemende mate samengewerkt in sociale wijkteams. Dit betekent dat werk dat eerder alleen door jeugdzorg werd gedaan nu ook breder kan worden aanbesteed.


In de kinderopvang verwacht UWV herstel van de werkgelegenheid. Door kostenmaatregelen van de overheid, de economische crisis en een geboortedaling daalde het gebruik van kinderopvang de laatste jaren. Hierdoor nam het aantal werknemers tussen 2011 en 2014 af met 23.000. Prognoses van de sector gaan ervan uit dat er in 2016 voor het eerst weer sprake is van een groeiend aantal banen in de kinderopvang. Tussen 2015 en 2018 wordt een toename verwacht van 9.000 werknemers. De verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2016 speelt hierbij een belangrijke rol. Het kabinet trekt 290 miljoen extra uit voor de reguliere kinderopvangtoeslag. Daarnaast speelt de aantrekkende economie een rol. Doordat steeds meer ouders werk vinden wordt er naar verwachting vaker een beroep gedaan op formele kinderopvang.

6110 boetes herzien

Een speciaal UWV-team verwerkte in december de laatste dossiers in het kader van de Herzieningsoperatie Boetes.

Een speciaal UWV-team verwerkte in december de laatste dossiers in het kader van de Herzieningsoperatie Boetes. De herzieningsoperatie was het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 24 november 2014. In totaal werden 6110 dossiers tegen het licht gehouden.


De wetgever had in eerste instantie bepaald dat UWV een boete moest opleggen die even hoog was als het zogeheten benadelingsbedrag, het geld dat mensen ten onrechte hadden ontvangen. De Centrale Raad van Beroep stelde echter dat de boete maximaal de helft mocht zijn bij volledige verwijtbaarheid, waarbij rekening wordt gehouden met een maximumboete zoals die ook in het strafrecht geldt. De Centrale Raad van Beroep bepaalde dat de boete die UWV moest opleggen bij overtreding van de informatieplicht, buitenproportioneel was. Bovendien, vond de raad, moest bij het opleggen van boetes rekening worden gehouden met de draagkracht van klanten. De draagkrachtmeting die UWV als gevolg van deze uitspraak uitvoerde, leidde in 256 gevallen tot een verlaging van de opgelegde boete. Bij 232 klanten werd vastgesteld dat er niets te halen viel. Hun boete werd verlaagd tot het minimum van 10 euro. In totaal resulteerde de herzieningsoperatie in een vermindering van de boetes van 4,8 miljoen euro. Zo’n 1.600 klanten hadden opgelegde boetes al betaald en kregen die gedeeltelijk terug. Hierbij ging het om 300.000 euro.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Video uit de voorgaande editie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness