UWVMagazine

uwv magazine

1

25 februari 2021
Vrouw achter laptop op kantoor

Maatwerk bij NOW-berekening

In een ongekend hoog tempo keerde UWV afgelopen voorjaar voorschotten uit aan werkgevers in nood. Hoe staat het met de definitieve berekeningen van de NOW? Verder: maatwerkplaatsen en bestuursvoorzitter Maarten Camps over de accentverschuiving van UWV.

De nieuwste cijfers

UWV toont 54 ‘minder kansrijke’ beroepen

illustratie minder kansrijke beroepen
illustratie minder kansrijke beroepen

Om werkzoekenden te helpen de juiste keuzes te maken, onderzoekt UWV continu waar er kansen op de arbeidsmarkt liggen. Met een nieuwe publicatie laat het zien waar juist géén goede baankansen zijn.

 

 

Voor 54 beroepen zijn op dit moment weinig kansen op een baan. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Minst kansrijke beroepen’ van UWV. ‘We willen wegwijzer zijn voor werkzoekenden’, zegt arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van UWV. ‘Daarom onderzoeken we in welke beroepen kansen liggen. Het is ook goed om aan te geven waar juist géén goede baankansen zijn. Dat helpt mensen om zich beter te oriënteren op een nieuwe stap. Om hen daarbij te helpen brengen we ook in kaart naar welke kansrijke beroepen je vanuit kansarme beroepen relatief gemakkelijk kunt overstappen.’

 

Hoe de kansen zich de komende tijd verder ontwikkelen is lastig in te schatten. Het is goed denkbaar dat als de coronamaatregelen blijvend worden versoepeld, het werk in bepaalde beroepen weer aantrekt. 

 

Voor horecapersoneel en kappers kan dit direct meer vraag betekenen. In sommige sectoren kan er ook voor langere tijd minder werk zijn: bijvoorbeeld voor stewards in de luchtvaart of voor reisbureaumedewerkers. Er zijn ook beroepen die indirect getroffen zijn door de coronacrisis. Denk aan commerciële beroepen in de reclame en marketing. 

 

Kalkhoven: ‘Wij raden werkzoekenden in deze beroepen aan om alvast na te denken wat hen aantrekt in een eventuele andere baan. Oriënteer waar er kansen liggen en vraag je omgeving waar je goed in bent, zodat je jouw talenten in een nieuwe baan kan inzetten.’

Klik hier voor het onderzoek

Aantal WW-uitkeringen in januari gestegen

Het aantal WW-uitkeringen lag eind januari 2021 hoger dan eind december 2020: ruim 288.000 versus ruim 285.000. Aan de daling die optrad in augustus en september is sinds december een eind gekomen. In de maanden augustus en september was er nog sprake van een duidelijke daling, die grotendeels het gevolg was van de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het ongunstige effect van corona zorgde ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind januari 2021 duidelijk hoger lag in vergelijking met eind januari 2020: circa 47.000 meer.

SEP 2019 - JAN 2021 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0

301,1

jun33.333.8

300.6

jul43,643.4

300.8

aug28,437.5291.7
sep24,737,9278,4
okt42,342.5278.3
nov33.034.9276.4
dec44.835.6285.7
jan40.037.2288.5

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan 20201.86.74.84.83.9 2.4 6.9 5.5 5.86.3 1.2 4.3 3.2 3.43.4 1.3 4.0 3.0 3.2 4.0 5.0 24.124.429.7 35.05.8 22.523.529.3 42.2
jan 20212.95.83.83.93.2 2.6 5.6 4.1 4.0 4.3 2.3 5.8 3.6 3.7 3.0 2.3 5.5 3.5 3.4 3.9 10.630.9 29.5 34.6 35.19.5 30.1 29.1 34.444.7

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Definitieve berekening NOW

Coulance voor werkgevers

Het berekenen en eventueel terugvorderen van de NOW-voorschotten betekende voor UWV dat er nieuwe processen moesten worden ingericht. ‘Het kernwoord is coulance voor de betrokken werkgevers.’

Dienstverlening UWV

Bestuursvoorzitter Maarten Camps
Bestuursvoorzitter Maarten Camps

Verschuiven van het accent

Bestuursvoorzitter Maarten Camps pleit voor een accentverschuiving in de rol van zijn organisatie: UWV zou er moeten zijn voor iedereen die werk zoekt. Maar is daar bij UWV genoeg ruimte voor? En voor meer maatwerk in de dienstverlening?

Maatwerk- plaatsen

Vrouw als spreker
Vrouw als spreker

Oplossingen voor de klant

Maatwerk is een term die in overheidskringen breed wordt omarmd. Het komt namelijk regelmatig voor dat burgers door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken. Daar hebben uitvoeringsinstanties als UWV en SVB iets op verzonnen.

NOW moet structureel karakter krijgen

Paul de Beer
Paul de Beer

Paul de Beer, Hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA

 

Net toen we lekker op weg leken om het ideaal van een inclusieve arbeidsmarkt naderbij te brengen, brak een jaar geleden de coronacrisis uit. Zoals bij iedere economische crisis, vangen ook nu degenen met de zwakste arbeidsmarktpositie als eerste de klappen op. Laagopgeleiden, flexwerkers, mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking verliezen als eerste hun baan als het economisch tegenzit. En de honderdduizenden die er ook in de voorgaande jaren van hoogconjunctuur (nog) niet in waren geslaagd aan het werk te komen, kunnen dat in een periode van krimpende werkgelegenheid wel helemaal vergeten. Wat kunnen we hieruit leren voor het beleid van de toekomst, voor als de coronacrisis voorbij is?

 

Allereerst dat het zelfs in een periode van hoogconjunctuur en een krappe arbeidsmarkt, zoals we die in 2017-2019 kenden, een illusie is dat iedereen met arbeidsvermogen aan het werk kan op de reguliere arbeidsmarkt. Ondanks de 60.000 mensen die dankzij de banenafspraak in het bedrijfsleven of bij de overheid aan het werk waren gekomen, stond het overgrote deel van de mensen met een beperking nog steeds werkloos aan de kant. Het besluit om de sociale werkplaatsen af te sluiten voor nieuwe instroom is dan ook voorbarig geweest, zo wordt inmiddels breed onderkend. Er zal altijd een substantiële groep zijn die niet in een reguliere baan aan het werk kan – ook niet met een loonkostensubsidie – en voor hen is een afzonderlijk segment van structureel gesubsidieerde, ‘beschutte’ werkplekken onmisbaar.

 

In de tweede plaats leert deze crisis ons dat het ‘gewone’ beleid op het terrein van werk en inkomen onvoldoende robuust is. Daarom moesten er, na het afkondigen van de eerste, ‘intelligente’, lockdown in maart 2020 in allerijl noodmaatregelen worden getroffen om banen te behouden (via de NOW-regeling) en het inkomensverlies voor zzp’ers en flexwerkers op te vangen (via de Tozo en de Tofa). Het staande beleid schiet daarvoor tekort. Dit betekent dat het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsinstrumentarium niet geschikt is voor de gehele conjunctuurcyclus. Feitelijk veronderstelt dit instrumentarium dat er voor iedereen voldoende werk is en dat mensen alleen bij uitzondering en tijdelijk een beroep hoeven te doen op inkomensondersteuning. Crises zijn echter geen uitzonderingssituaties, maar komen minimaal eens in de tien jaar voor. 

 

We moeten dus nadenken hoe we het beleid meer crisisbestendig kunnen maken. Zo zou de NOW-regeling een structureel karakter moeten krijgen, zodat deze automatisch in werking treedt bij een economische terugval. En als veel zelfstandigen de inkomensgevolgen van een crisis niet zelf kunnen dragen, moeten we ons afvragen of zij in de sociale zekerheid niet beter als werknemers dan als zelfstandig ondernemers kunnen worden beschouwd.  

 

Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA, verbonden aan AIAS-HSI. Voor Instituut Gak schreef hij het essay ‘Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid’.

 

Achtergrond

Zwart

Berichten

40.000 Aanvragen binnen voor vierde periode NOW

UWV heeft sinds maandag 15 februari al rond de 40.000 aanvragen ontvangen voor de vierde periode NOW.

UWV heeft sinds maandag 15 februari al rond de 40.000 aanvragen ontvangen van werkgevers voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan zijn er al 22.000 toegekend, de overige aanvragen zijn nog in behandeling. De eerste week hebben 958 werkgevers een voorschot ontvangen, voor een bedrag van in totaal 30 miljoen euro.

Het aantal aanvragen in de eerste (werk)week was veel hoger dan tijdens de derde aanvraagperiode. Toen waren na vijf dagen ruim 21.000 aanvragen binnen. ‘De grotere drukte is ongetwijfeld het gevolg van de lockdown die veel werkgevers, vooral in sectoren als horeca en detailhandel, hard raakt’, zegt RvB-bestuurder Janet Helder. ‘De eerste maandag stroomden de aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten dan ook meteen binnen. De dagen daarna is het iets rustiger geworden, maar het gaat nog steeds om duizenden aanvragen per werkdag.’

Lees hier het persbericht

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

Driekwart bedrijven voelt coronacrisis

Al voor de lockdown in december 2020 had de coronacrisis bij driekwart van de bedrijven impact op de werkzaamheden.

Al voor de lockdown in december 2020 had de coronacrisis bij driekwart van de bedrijven impact op de werkzaamheden. Dat blijkt uit een werkgeversonderzoek van UWV onder bijna 2.800 bedrijven. De coronapandemie had op verschillende manieren impact op het werk. Zo moesten zeven op de tien bedrijven aanpassingen doorvoeren om anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Bij de helft van de bedrijven is het werk deels of volledig stil komen te liggen. Bij een bijna even grote groep daalde de vraag naar producten en/of diensten. Bij vier op de tien getroffen bedrijven had de coronacrisis invloed op het werk doordat er meer gebruik gemaakt werd van digitale technologie. Dat kwam voornamelijk doordat steeds meer mensen thuis kwamen te werken en gebruik moesten maken van programma’s als MS Teams en Zoom.

Lees hier het persbericht

In 2021 terugval banen tot niveau 2018

Het aantal banen in Nederland komt in 2021 uit op bijna 10,6 miljoen.

Het aantal banen in Nederland komt in 2021 uit op bijna 10,6 miljoen. Dat is een daling van 189.000 banen in twee jaar tijd. In de meeste sectoren neemt het aantal banen dit jaar af. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV, die is gebaseerd op de novemberraming van het Centraal Planbureau.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dit is niet meteen zichtbaar in de cijfers over het gehele jaar 2020. Door diverse steunmaatregelen van de overheid bleef veel werkgelegenheid behouden. Hierdoor is de afname van het aantal banen en de toename van de werkloosheid afgelopen jaar beperkt gebleven.

Toch nam het aantal banen in 2020 af, met 86.000. Deze ontwikkeling zet verder door, in 2021 verdwijnen naar verwachting 103.000 banen. Daarmee komt het aantal banen in 2021 gemiddeld uit op bijna 10,6 miljoen. Dit is ongeveer hetzelfde aantal banen als in 2018.

Lees hier meer over de terugval in banen

Onderzoek: verrekening inkomsten brengt arbeidsbeperkten in problemen

Werk betekent voor de meeste mensen een bron van inkomsten. Voor mensen met een uitkering is dit niet altijd het geval.

Werk betekent voor de meeste mensen een bron van inkomsten. Voor mensen met een uitkering is dit niet altijd het geval. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking, dat met subsidie van UWV is uitgevoerd. UWV, Divosa en UWV nemen de signalen uit het rapport uiterst serieus en gaan aan de slag de aanbevelingen.

Als mensen vanuit de Participatiewet, Wajong, WIA of WAO gaan werken, moet het loon worden verrekend met de uitkering. UWV of de gemeente bekijkt dan hoeveel iemand heeft verdiend, en berekent op basis daarvan hoe hoog de aanvullende uitkering moet zijn. De Landelijke Cliëntenraad kreeg al langer signalen dat deze verrekening van inkomsten tot problemen kan leiden en trok aan de bel. UWV heeft hierna subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat het met name bij mensen met wisselende inkomsten kan misgaan, iets wat nooit de bedoeling mag zijn. De onderzoekers geven aan dat UWV, gemeenten en het ministerie van SZW al hard werken aan een goede uitvoering, Voor een deel van de respondenten verloopt de inkomstenverrekening dan ook goed. Toch blijkt dat een stap naar werk voor respondenten in dit onderzoek nog regelmatig heeft geleid tot onzekerheid en financiële problemen.

61 procent van de werkende respondenten komt in de problemen door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. Ze hebben minder geld voor boodschappen, kunnen vaste lasten niet betalen of moeten geld lenen bij familie of vrienden. Bij 92 procent van de werkende respondenten leidt de inkomstenverrekening tot onzekerheid over hun inkomen. Respondenten vertellen dat ze bang zijn voor een verandering in hun salaris, door een loonsverhoging of een bonus. Een op de drie wil daarom niet méér uren gaan werken of niet opnieuw aan de slag als de huidige baan stopt.

Een derde van de respondenten die niet werken zegt de stap naar werk niet aan te durven. De onderzoekers signaleren dat de nadruk de laatste jaren steeds meer is verschoven van inkomenszekerheid bieden naar re-integratie en efficiency. Ze roepen op om het evenwicht te herstellen.

Guus van Weelden, lid van de Raad van Bestuur van UWV, neemt de aanbevelingen uit het rapport ‘uiterst serieus’. ‘Het raakt de complexiteit en striktheid van wet- en regelgeving en de wijze waarop wij daar invulling aan geven in onze dienstverlening’, zegt Van Weelden. ‘Duidelijk is dat we hierin verbeteringen kunnen aanbrengen. Daarbij moeten wij ook keuzes maken hoe wij onze beschikbare capaciteit inzetten. Voorop staat dat werken voor mensen met een arbeidsbeperking altijd moet lonen en wij ons daarvoor maximaal willen inzetten. We gaan met het ministerie van SZW in gesprek om de situatie voor hen te verbeteren.’

Lees hier het persbericht

 

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief