UWVMagazine

uwv magazine

11

17 december 2020

Meetellen

Steeds vaker wordt technologie ingezet om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Verder: aandacht voor de harmonisatie Wajong en het corona-team (VWS) dat zich bezighoudt met de gevolgen van het virus op het werkende leven.

De nieuwste cijfers

Doorbetalen bevordert re-integratie

illustratie bij cijfers dec2020
illustratie bij cijfers dec2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet onderzoek doen naar de effecten van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting: werkgevers zijn verplicht om het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen. Dat kan met een jaar verlengd worden als de werkgever zich onvoldoende inspant de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Het onderzoek, gedaan door UWV en Panteia, wijst uit dat dankzij deze verlenging minder mensen in de WIA belanden. Het onderzoek laat onder meer zien dat een op de vier werkgevers de duur van de verlenging succesvol weet te verkorten. Hun werknemers gaan weer naar vermogen aan het werk in het derde jaar of krijgen een opstap richting een nieuwe werkgever. 

 

Soms heeft de verlenging nadelige gevolgen. Vooral als de aandoening van de werknemer verergert of de relatie met de werkgever niet goed is, kan een verlenging belastend zijn voor de werknemer. Verder doen werkgevers soms dingen waarmee ze weliswaar de juiste procedure volgen, maar die niet wezenlijk bijdragen aan de re-integratie van hun zieke werknemer. 

 
Kennisadviseur Carla van Deursen van Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK) bij UWV: ‘Grosso modo zijn de effecten van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting positief. Allereerst omdat de dreiging van de verlenging werkgevers prikkelt om de eerste twee ziektejaren zorgvuldig om te gaan met re-integratie. Als het wel tot verlenging komt, komen mensen die zonder de maatregel na twee jaar ontslagen zouden worden, alsnog aan het werk of hebben een betere kans op werk. Hierdoor doen minder mensen een beroep op de WIA. Maar de verlenging is soms ook een verlenging van de lijdensweg die werkgever en werknemer doorlopen.’

 

Bekijk het onderzoek

Aantal WW-uitkeringen in november nauwelijks gedaald

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind november 2020 iets lager dan eind oktober 2020: ruim 276.000 versus ruim 278.000. Eind september 2020 lag het aantal eveneens op ruim 278.000. In de maanden augustus en september was er nog sprake van een duidelijke daling, die grotendeels het gevolg was van de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze daling zet zich vanaf september 2020 niet of nauwelijks door. Het ongunstige effect van corona op de economie zorgt er wel voor dat het aantal WW-uitkeringen eind november 2020 duidelijk hoger is in vergelijking met eind november 2019: circa 49.000 meer.

JUL 2019 - NOV 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0

301,1

jun33.333.8

300.6

jul43,643.4

300.8

aug28,437.5291.7
sep24,737,9278,4
okt42,342.5278.3
nov33.034.9276.4

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-nov 201913.945.832.432.624.6 15.3 44.2 33.0 33.5 33.0 13.4 45.8 34.6 37.337.2 15.2 44.6 34.0 37.2 44.2 4.6 22.523.629.1 35.34.8 19.621,126.8 40.3
jan-nov 202034.464.541.640.529.8 33.9 65.1 43.0 41.3 40.3 28.1 54.9 35.5 34.7 32.5 28.6 54.9 36.4 35.1 40.7 9.530.8 28.8 33.6 33.98.8 29.2 27.5 32.3 41.7

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

Inzet van techniek

man in magazijn met slimme bril
man in magazijn met slimme bril

Pilots inclusie

Liefst zeven pilots telt het project ‘technologie voor inclusie’, dat in 2018 ontstond met subsidie van UWV. Welke technologieën zijn daarbij ingezet? In hoeverre bieden de pilots kansen voor mensen met een arbeidsbeperking?

Harmonisatie Wajong

Vrouw met beperking op kantoor
Vrouw met beperking op kantoor

Aanpassingen aan de wet

Eind mei 2020 ging de Eerste Kamer akkoord met de wijzigingen in de Wajong. De studieregeling voor Wajongers veranderde per 1 september, de rest van de aanpassingen gaat per 1 januari 2021 in.

C-support team

Gevolgen voor werk

Onder leiding van het ministerie van VWS komt het C-support team regelmatig bij elkaar. Een team van artsen en andere deskundigen brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor mensen die worden getroffen door corona.

Meedoen aan het arbeidsproces

Ronald van Zijp
Ronald van Zijp

Ronald van Zijp

Landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen UWV WERKbedrijf

 

Tijdens de presentaties over voorzieningen en re-integratiemiddelen, die ik regelmatig in het land geef, zie ik de monden letterlijk openvallen. Niet alleen werkgevers maar ook collega’s binnen UWV zijn niet helemaal of niet op de hoogte van de mogelijkheden van speciale voorzieningen en de mooie aanpassingen om mensen met een beperking op een zo goed mogelijke manier naar het werk te laten gaan, aan het werk te houden en voor mensen die onderwijs willen volgen. De voorzieningen en re-integratiemiddelen zijn niet alleen voor de werkvloer, maar ook (nu door corona vaker) voor thuis. Laatst zei een UWV-collega zelfs tegen me: ‘Als ik dit allemaal had geweten, had ik gisteren iemand aan een baan kunnen helpen…’

 

Jaarlijks krijgen wij circa 60.000 aanvragen binnen voor hulpmiddelen en ondersteuning. Het grootste deel gaat naar jobcoaching, ongeveer een derde naar werk- en onderwijsvoorzieningen. Die middelen variëren van een aangepaste stoel voor bijvoorbeeld thuiswerk en een traplift tot een brailleleesregel waarmee blinden en slechtzienden de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen/schrijven. Of een aangepast busje waarmee gehandicapten naar hun werk kunnen rijden. Het scala aan mogelijkheden is heel groot. 

 

We zijn er voor deze mensen, we staan echt voor hen klaar. 

 

We hebben onze organisatie nu nog meer gespecialiseerd. Elk van onze zeven kantoren in het land beheert een eigen specialisatie. Alkmaar, Arnhem, Groningen en Rotterdam houden zich specifiek met jobcoaching en loondispensatie bezig, Eindhoven met werk- en schoolmeubilair, orthopedisch schoeisel, werkgeversvoorzieningen en starterskrediet. In Utrecht kun je terecht voor tolkvoorziening, intermediaire voorzieningen en communicatiehulpmiddelen en in Zwolle is alle kennis en kunde op het terrein van vervoer paraat. De aanspreekpunten zijn daarmee geconcentreerd en de medewerkers ter plekke specialisten. Dat werkt heel efficiënt.

 

Bovendien werken we samen met 30 gespecialiseerde arbeidsdeskundigen die exclusief voor voorzieningen bezig zijn met werk- en onderwijsvoorzieningen. Een vak waarbij belasting/belastbaarheid en toepassing van hulmiddelen mooi bij elkaar komen. 

 

Ik vind dat iedereen met een beperking mee moet kunnen doen aan het arbeidsproces. Toch zie ik veel mensen met een beperking, maar met veel talent, langs de kant staan. Zo lang dat zo is zet ik me voor hen in. En blijf ik bij presentaties binnen en buiten UWV iedereen op de mogelijkheden wijzen die UWV te bieden heeft. Dat is mijn missie. En inmiddels ook mijn passie.

 

Achtergrond

Donkergrijs

Berichten

WGA: scholing vergroot kansen op werk

Voor WGA’ers met arbeidsvermogen kan scholing veel meerwaarde hebben.

Voor WGA'er met arbeidsvermogen kan scholing veel meerwaarde hebben. Deze overtuiging volgt uit een verkennend onderzoek door UWV, waaraan werkgevers, mensen met een WGA-uitkering, UWV-professionals, re-integratiebedrijven, Werkgeversservicepunten en Leerwerkloketten meewerkten. Ook internationale wetenschappelijke literatuur laat zien dat scholing de kansen op werk van deze groep vergroot.

WGA’ers zijn mensen die na bijvoorbeeld ziekte het werk weer gedeeltelijk kunnen hervatten. Het onderzoeksrapport laat zien hoe de verschillende betrokken partijen aankijken tegen de huidige situatie en aan welke voorwaarden eventuele extra scholingsmogelijkheden voor WGA’ers met arbeidsvermogen moeten voldoen. Alle bij dit onderzoek betrokken partijen onderschrijven dat een combinatie van leren en werken met begeleiding kan helpen bij de terugkeer naar werk, maar dat dit in de praktijk weinig wordt ingezet voor deze doelgroep. Daarvoor zijn verschillende redenen, die dit rapport blootlegt. De oorzaken liggen zowel bij werkgevers, WGA’ers en UWV-professionals als bij de externe partijen die betrokken kunnen zijn bij scholing voor deze groep (re-integratiebedrijven, Werkgeversservicepunten en Leerwerkloketten).

Uit het verkennende onderzoek blijkt ook dat beperkte basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) voor de WGA-doelgroep vaak een belemmering vormen om weer aan het werk te komen, en dat het handig zou zijn als UWV daarvoor scholing zou kunnen inkopen. Dat is momenteel niet het geval.

Download het rapport

Twee keer vaker werk na inkoop scholing

Bijna 60 procent van de mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering voor wie UWV in de jaren 2012–2018 scholing inkocht, vond daarna betaald werk.

Bijna 60 procent van de mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering voor wie UWV in de jaren 2012-2018 scholing inkocht, vond daarna betaald werk. Dat is bijna twee keer zo vaak als de uitkeringsgerechtigden die geen cursus, opleiding of training volgden. Arbeidsbeperkten die werk vonden na scholing behouden ook langer hun baan dan degenen die werk vonden zonder eerst scholing te volgen.

Mensen die vanwege hun arbeidsbeperking al wat langer uit het arbeidsproces zijn hebben over het algemeen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Scholing biedt hen kansen om – vaak in aanvulling op andere vormen van dienstverlening – weer actief te worden op de arbeidsmarkt.

Het kan gaan om scholing van enkele weken, denk aan het behalen van een heftruckcertificaat of taxipas, maar ook om scholing van zes maanden tot een jaar (en in enkele gevallen zelfs langer dan een jaar). Dit zijn bijvoorbeeld ICT-gerelateerde opleidingen of opleidingen in de zorg.

Op dit moment wordt scholing op beperkte schaal ingezet voor arbeidsbeperkten, zo blijkt uit onderzoek door UWV. Het onderzoeksrapport brengt in beeld wat de scholing die UWV in de praktijk voor deze groep heeft ingezet behelst en tot welke resultaten het heeft geleid.

Download deze publicatie 

Samen tegen ondermijnende criminaliteit

UWV is convenantpartner van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Eind november organiseerde het RIEC een ‘Themaweek Ondermijning’ waaraan UWV ook deel nam. Van tijd tot tijd zijn er gecoördineerde acties om ondermijnende criminaliteit op te sporen, zoals witwassen, hennepteelt en fraude. Verschillende organisaties, zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, gemeente, woningcorporaties, douane en UWV slaan dan de handen ineen. Zoals op dinsdag 24 november. Toen was er een grootschalige verkeerscontrole.

Themaonderzoeker Leone van der Weide zat tijdens die controle met een laptop in een mobiel kantoortje. Agenten gaven haar de gegevens door van personen die bij de controle aan de kant waren gezet. Het ging vooral om taxichauffeurs en om mensen in werkbusjes. Leone zocht op of deze mensen werkten met een uitkering. Ook werd gecontroleerd of de taxichauffeurs waren aangesloten bij een toegelaten taxiorganisatie.

Er werden geen uitkeringsfraudeurs aangetroffen. Wel bleken alle taxichauffeurs gebruik te maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ‘Dat riep wel de vraag op hoe gemeenten daarop handhaven’, zegt Leone. ‘Zelfstandigen moeten opgeven wat ze verdienen, zodat dat verrekend wordt met de Tozo-uitkering. De vraag is of ze dat ook doen.’ In de RIEC-werkgroep ‘Taxi’s’ wordt hier nu verder naar gekeken.

Leone: ‘Als partner in het RIEC werken we aan het tegengaan van fraude en criminaliteit. Daarom ben ik het liefst fysiek aanwezig. Ik spreek mensen van allerlei organisaties. Die contacten zijn waardevol. Als ik bij een onderzoek informatie nodig heb, weet ik bij wie ik moet zijn. En zij weten mij ook te vinden.’ 

In januari 2021 start het RIEC met een Ondermijningsbrigade. Die voert controleacties uit om ondermijning te bestrijden. De brigade zal naar verwachting jaarlijks meer dan honderd keer in actie komen. UWV zal betrokken zijn bij drie tot vier acties per maand. Elke RIEC-partner heeft een medewerker die de implementatie binnen de eigen organisatie verzorgt. Leone is vanuit UWV contactpersoon.

Nieuwe wet vereenvoudigt processen voor klant met schulden

Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking.

Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers.

Zo houden mensen die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen toch een minimum bedrag over om van te leven.

Door de wet hoeft de burger zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet. De gegevens worden uit bestaande registraties gehaald en de beslagvrije voet wordt in de meeste gevallen vastgesteld op basis van de leefsituatie en het inkomen van de burger en eventuele partner.

Een aantal organisaties heeft nog wat tijd nodig om aan te sluiten op de rekenmodule voor de beslagvrije voet. Voor deze organisaties geldt dat zij uiterlijk op 1 juli 2021 overgaan op de nieuwe wet. Over een half jaar is de wet bij alle betrokken partijen volledig in werking getreden.

Met de invoering van de wet is het burgerportaal www.uwbeslagvrijevoet.nl beschikbaar. Hier vinden burgers en hun hulpverleners snel en makkelijk informatie over de beslagvrije voet en kunnen ze deze ook narekenen. Als bij een burger meerdere beslagen zijn gelegd, neemt een van de beslagleggers de rol van coördinerend deurwaarder op zich. Hij is hiermee het aanspreekpunt voor burger als het gaat om de beslagvrije voet.

De invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet. Het gaat om ongeveer veertig acties op verschillende gebieden om de schuldenproblematiek terug te dringen. De acties zijn gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet werkt hierin samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties zoals UWV en maatschappelijke organisaties.

Lees meer hierover

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief